vasárnap, január 31, 2010

Február első hete

1. hétfő
2Sám 15,13-14.30; 16,5-13a; Zs 3; Mk 5,1-20
Bárcsak rám tekintene nyomorúságomban az Úr!
2. kedd: URUNK BEMUTATÁSA (ünnep)
Mal 3,1-4 vagy Zsid 2,14-18 Zs 23 Zsid 2,14-18 Lk 2,22-40
Eljön templomába az Úr, aki után vágyódunk
3. szerda
(Szent Balázs, Szent Anszgár-Oszkár)
2Sám 24,2.9-17; Zs 31; Mk 6,1-6
Nagyot vétettem, ezért bocsásd meg, Uram, szolgád bűnét!
4. csütörtök
(Szent Veronika, Szent Hrabanusz Maurusz, Korzini Szent András)
1Kir 2,1-4.10-12; 1Krón 29,10-12; Mk 6,6-13
Légy erős! Tartsd meg, amit Istened, az Úr rád bízott!
5. péntek: SZENT ÁGOTA
(Szent Adél)
Sir 47,2-11; Zs 17,31-51; Mk 6,14-29
Egész szívvel dalolt Dávid az Úrnak, és szerette Istenét
6. szombat: MIKI SZENT PÁL ÉS VÉRTANÚTÁRSAI
(Szent Dorottya)
1Kir 3,4-13; Zs 118,9-14; Mk 6,30-34
Adj szolgádnak tanulékony szívet!

szombat, január 30, 2010

Haiti


Január 31-én Templomi gyűjtés. Gyulafehérvári Érsekség
Caritas BCR. RO 46 RNCB 0003 0015 6949 0006

Befogadott, vagy visszautasított?

Az evangélium hatását ma nekünk kell nyomon követnünk saját lelkünkben, életünkben. Hogyha helyeseljük Jézus szavait, felismerjük-e, hogy Ő a mi életünk megváltója, életünk értelme, céljaink beteljesítője? Nem lenne jó, hogyha az ingatag közvélemény irányítaná, netán befolyásolna a vallásos életünket. Ne sajnáljuk, a lelki életnek az erőfeszítését, még ha az ár ellenében kell is haladnunk, hogy Jézus maradjon meg körünkben, bennünk. Számunkra befogadott és ne visszautasított Isten legyen Ő..... a prédikáció

péntek, január 29, 2010

Áthaladt köztük


"Fölkeltek, kidobták őt a városból, és fölvitték annak a hegynek a oldalára, amelyen a városuk épült, hogy letaszítsák őt. Ő azonban áthaladt köztük és eltávozott."

csütörtök, január 28, 2010

Aquinói szent Tamás

1225 körül született az aquinói grófok családjából. Előbb a Monté Cassinó-i kolostorban, majd Nápolyban tanult, később csatlakozott a domonkosok rendjéhez. Tudását mesterének, Nagy Szent Albertnek vezetésével Párizsban és Kölnben mélyítette el. Sokat és bölcsen írt, másokat tanított, a bölcseletben és a hittudományban elévülhetetlen érdemeket szerzett. Terracina közelében, a fossanuovai ciszterci kolostorban halt meg 1274. március 7-én. Emlékét január 28-án üljük, 1369-ben e napon szállították át ugyanis földi maradványait Toulouseba.  "Istenünk, te Aquinói Szent Tamást kitüntetted az életszentségre való buzgó törekvéssel és a szent tudomány szenvedélyes szeretetével. Kérünk, add segítségedet, hogy világosan megértsük tanítását, és híven kövessük jótetteinek példáját."

szerda, január 27, 2010

Bő termés


Ma a szomszédságunkban élő ferences nővérek alapítójának, boldog Paul Joseph Nardininek az emlékünnepe van. 1821 július 25-én született Németországban, 1862 január 27-én halt meg. 2006. október 22-én, a Speyer-i dómban, XVI. Benedek pápa megbízásából a München-i Friedrich Wetter bíboros avatta boldoggá , a „szegények atyjaként” tisztelt rendalapítót. A napi evangéliumban (Mk 4,1-20) Jézus megmagyarázza apostolainak a magvetőről szóló evangéliumot. Joseph Nardiniről elmondható, hogy nála a kegyelem magvai jó talajba hullottak. Ennek gyümölcsei az általa alapított szerzetes rendben ma is láthatóak. Jó lenne, ha a mi lelkünk is annyira befogadó, puha lenne, hogy az isteni Ige magvai jó talajra találjanak és gyümölcsöt teremjenek. Saját erőfeszítésünk mellett, kérjük boldog Paul Joseph közbenjáró segítségét is: Jóságos Atyánk,  Te boldog Paul Josef Nardinit Egyházad önzetlen pásztorává és a szegények atyjává tetted. Kérünk  segíts, hogy az ő példája szerint mind jobban elmélyedjünk benned, és a felebarát iránti szeretetben mind jobban növekedjünk."                                     
kedd, január 26, 2010

Szítsd föl magadban


SZENT TIMÓTEUS ÉS SZENT TITUSZ

2Tim 1,1-8 vagy Tit 1,1-5 Zs 95 Lk 22,24-30
Szent Pál apostol kedves tanítványai voltak. Annyira közel álltak az apostolhoz, hogy rájuk merte bízni az általa alapított közösségeket. Timóteus az efezusi egyház püspöke volt, Titusz pedig a krétai egyház feje. Ők a szent Pál apostol által irt, lelkipásztori levelek címzettjei.
Az evangélium terjedése tőlünk is függ, rajtunk is múlik.Legyünk mi is Isten kedves és megbízható emberei, akikre rá lehet bízni, az evangélium terjesztését, mert éljük is azt.

hétfő, január 25, 2010

"Akár alkalmas, akár alkalmatlan!"


Szent Pál apostol megtérése (Pálfordulás)

ApCsel 22,3-16 vagy 9,1-22Zs 116Mk 16,15-18 
Atyáink Istene választott ki téged, hogy megismerd akaratát
A szent Pál által alapított alapított egyházközségeknek irt levelek, nagyon sok önéletrajzi adatot tartalmaznak. Így az apostolok közül, az ő életéről és jellemvonásairól tudunk a legtöbbet. Tarzusban született, Benjamin törzséhez tartozó zsidó családban, római állampolgárként. Ifjú korában komoly vallási nevelést kapott. A farizeusi hagyományokat Jeruzsálemben a híres rabbitól, Gamálieltől sajátította el. Több mint valószínű, hogy Jézust földi működése idején nem látta. Kezdetben elszánt keresztény üldöző volt. A szentírásból tudjuk, hogy ott volt szent István diakónus megkövezésénél. A feltámadt Jézus a Damaszkuszi úton jelent meg neki. Ez a tapasztalat és élmény egész életét meghatározta és végig elkísérte. Élethivatás a pogányok megtérítése volt, amelyben fáradhatatlannak bizonyult. Számára Krisztus az élő isten Fia volt, őt hirdette, akár alkalmas-, akár alkalmatlan volt. Ő maga bevallja, hogy sokszor nagyon tehetségtelennek tűnt az igehirdetése, missziós munkája, mégis maradandót alkotott, mert a Krisztus iránti buzgó szeretet hajtotta és ösztönözte, minden élethelyzetben. Fáradságot és áldozatot nem kímélve terjesztette az evangélium örömhírét.
XVI Benedek pápa mondotta: „az Egyház tevékenysége csak abban a mértékben lesz hatékony és hiteles, amennyiben az Egyház tagjai hajlandóak személyesen is megfizetni a Krisztushoz való hűségük árát minden helyzetben.” Ezt kell, szent Páltól eltanulunk. Ez fogalmazza meg keresztény feladatunkat. Mindegyikünket személyesen kötelez a Krisztus iránti szeretetből vállalt áldozat. Olvassuk többet szent Pál írásait és elmélkedjünk gyakrabban az ő tanításáról, még ha nem is könnyű olvasmányok a levelei. Legyünk buzgók az Istentől kapott élethivatásunkban. Ha még a keresők közé tartoznánk, legyünk kitartóak az igazság keresésben, amely a legváratlanabb pillanatban, kegyelemként nyilvánul meg előttünk, ahogyan szent Pál fogalmaz: „Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre” (1Kor 13,12).

vasárnap, január 24, 2010

Az élethez

45 tanacs

See more presentations by bojtemihaly | Upload your own PowerPoint presentations

Békülj meg a múltaddal, hogy ne legyen zavaros a jelen.

szombat, január 23, 2010

Irányadónk

Jézus önmagát állította oda követendő normának, tudatában volt annak, hogy ő az Úr Felkentje, és örömhírt hozott a szegényeknek. Sajnos a zsinagógai hallgatók, Jézus honfitársai nem voltak eléggé szegények lelkileg ahhoz, hogy elfogadják Jézus tanúságát. Túlságosan el voltak telve önmagukkal. Jézus az óta is ott áll az emberiség nagy családja, gyülekezete előtt, azzal a határozott öntudattal, hogy csak az Ő szava fog eligazítani, csak az Új szövetség törvénye fog tartalmat adni az életünknek. Tartozzunk mi is azok közé, akiknek legfőbb törekvése, hogy az életükben beteljesedjen, életre keljen Isten Igéje. ...... egészen

péntek, január 22, 2010

csütörtök, január 21, 2010

Értékrend

SZENT ÁGNES
1Sám 18,6-9; 19,1-7; Zs 55; Mk 3,7-12 
Előkelő római családból született. Szüzességi fogadalmat tett, és ezért visszautasította a prokonzul fiának házassági ajánlatát. A prefektus először tisztaságától akarta megfosztani a Circus Agonialis mellett. A ruháitól megfosztott Ágnest leomló haja megvédte, ezért máglyahalálra ítélték. Mivel onnan is sértetlenül került vissza, lefejezték 258 január 21-én.  Bennünket milyen értékrend mozgat? Ez erőt ad-e az áldozat vállaláshoz?

kedd, január 19, 2010

Belülről

A mindennapi élet eseményeit, elsősorban a belülről fakadó értékek alapján, a hit fényénél kell értelmeznünk. Ugyanis a hit, a vallásos élet semmilyen körülmény között nem szorulhat háttérbe. Épp ellenkezőleg irányadónak, meghatározónak kell lennie. Hit nélkül üres és céltalan lenne az életünk, sok minden értelmetlenné válna. Az evangéliumban Jézus a farizeusoktól is ezt a feltétel nélküli hitet kérte számon. A hitből fakad az Isten iránti bizalmunk. Akinek van hite, nem csügged el egykönnyen, bármilyen nehézséggel is kellene szembenéznie. A hit sok mindenen átsegít. A prédikáció, teljes szövege

hétfő, január 18, 2010

Olaj a lámpásba

HTML clipboard
Jézus példabeszédében (Mt 25,1-13) megdicsérte az okos szüzeket, mert virrasztva várták a vőlegényt, és előrelátóan olajat is vittek magukkal. Szent Margit ilyen okos szűz volt, aki tudott virrasztva várni Isteni mesterére és olaja is volt, ami kitartott a vőlegény megérkezésig.
IV Béla lánya volt, 1242 körül született egy vészterhes időben, amikor a tatárok szorongatták az országot. Szülei ekkor Istennek ajánlották. Majd később Margit részéről tudatos döntéssé lett, és most már szülei ellenkezését is kiváltva kitartott a kolostori élet mellett. XII Piusz pápa a szenté avatáskor ezt mondta róla: „Margit abból az Árpád-házi királyi családból, amely csupán a 13. században egymaga még négy, az életszentségben kiemelkedő nőt adott Isten Egyházának…… Margit a kolostorban tanulékony, készséges  nemes lelkületével tűnt ki…. Mindig az alacsonyrendű szolgálatokra áhítozott. A söprésben, szennyes helyek takarításában, konyhai munkában, nehéz terhek cipelésében lelte örömét. Szívesen ápolta a betegeket.”
Joggal kérdezhetjük, hogy ez a törékeny lány honnan merített erőt ekkora hősiességhez? Szintén a szenté avatási periratban találunk választ erre a kérdésre: „Szívesen imádkozott az eucharisztikus színekben rejtőző Jézus Krisztus előtt, vagy a feszület előtt naponta hosszú órákon át, szívét kiöntve.”
Megkeresztelésünk alkalmával szüleink bennünket is Istennek ajánlottak, Isten kedves gyermekévé lettűnk. Ugyanakkor a Krisztus követésünk, tudatos döntésünk függvénye. Van lámpásunk, amivel az urat várhatjuk, de olajat is kell bele öntenünk. Ez az olaj pedig a keresztény élet cselekedetei. Keresztény életünkből nem hiányozhat az áldozatok vállalása. E-nélkül olyanok vagyunk, mint a balga szüzek, amelyek nem tudtak virrasztva várni urukra.
A szentségi Jézussal való találkozásunk erőforrás. Az Egyház az evangélium szavaival hív bennünket: „Itt a vőlegény menjetek ki elébe”  Az egyház ma azt is megengedi, hogy naponta két alkalommal is szentáldozáshoz járulhatunk. Ennek feltétele, hogy a második szentmisén elejétől a végéig részt kell vennünk. Rendkívüli alkalommal, mint pl. lelkigyakorlat alkalmával két szín alatt is áldozhatunk. Szent Margithoz hasonlóan imádkozzunk mi is szívesen a szentségi Jézus előtt, és öntsük ki neki szívűnket, azzal a bizalommal, hogy nála meghallgatásra talál az imánk.

vasárnap, január 17, 2010

Az első


Amikor valamit elkezdünk, amikor valamiből megszületik az első, annak mindig nagy jelentősége van életünkben. Fontos az első szó, amit a beszélni tanuló gyermek kimond. Az első lépés, amit a járni tanuló gyermek megtesz. Az első jegy, amit kap az iskolában. Fontos az első munkahely és így tovább. Az egész emberiség sorsára döntő befolyású Jézus Krisztus életében kulcsfontosságú az első csoda: nemcsak Jézusnak, hanem inkább nekünk. Olyan ez az első csoda, hogy ebbe jelképek formájában bele van sűrítve egész üzenetének lényege..... a prédikáció, teljes egészében

péntek, január 15, 2010

csütörtök, január 14, 2010

Metanoia


Kájoni Mise (Bűnbánatra + Uram, irgalmazz!)
Role zenakar & Árvácska együttes: archív feldolgozás a csíksomlyói Cantionale Catolicum alapján
Forrás: Gloria TV

szerda, január 13, 2010

Közösségi és személyes!


Elgondolkodtam, hogy mikor és hol láttam először zsolozsmás könyvet és kit láttam először zsolozsmázni. Aztán rájöttem, hogy gyerekkori plébánosom a szentmisére mindig magával hozta a fekete borítású, latin nyelvű zsolozsmás könyvét. Őt láttam először zsolozsmázni. Nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen könyvből olvashat, úgy hogy közben az ajkai is mozognak. Egyszer a sekrestyében fellapoztam a „titokzatos könyvet.” Az igazat megvallva nem igazán értettem a szöveget, és nagyon bonyolult könyvnek tűnt. Feltűnő volt, hogy verses részek is vannak benn, a sorok végére csillagokat nyomtattak. Az viszont tetszett, hogy pirossal irt szövegek is voltak benne. Ezzel a felfedezéssel félre is tettem a könyvet, talán azzal a gondolattal, hogy ez sose lesz az én imakönyvem. Később mégis az lett. A kis szemináriumban újra felbukkant a zsolozsma, de most már barátságosabb formában. Az esti imát, a kompletoriumot a kis zsolozsmából végeztük, magyarul. A kórusban mondott, közösségi ima már tetszett. A teológián még inkább varázsa volt a reggeli és esti közös zsolozsmának, amely úgy éreztem, keretet ad a napomnak, összefogja azt. Nagyon sokat segített amit liturgika órán megtanultunk, hogy miként kell kikeresni a napi zsolozsmát, miként épül fel egy-egy imaóra, és hogy szövi át a napot. Igen, mindez tanulás, gyakorlás kérdése. Diakónusként már az egész zsolozsmát el kellett mondanom. Jól eső érzés volt ott látni a társaimat is a kápolnában és érzékelni az összetartozásunkat. Néha az z volt a benyomásom, hogy most már a „beavatottak” közé tartozom. Azonban, amikor már azt gondoltam magamról, hogy „mestere” vagyok a zsolozsmázásnak, hisz több év gyakorlat állt mögöttem ebben a műfajban, a noviciátusban, kezdő szerzetesként rá kellett döbbennem arra, hogy alig tudok valamit. Itt kellett megtanulnom igazán közösségben zsolozsmázni, recitálni a sorokat, megállni a csillagnál, lélegzetet venni, egyszerre mondani a szöveget, sőt énekelni. Bevallom, nagyon nehezen ment az énekes zsolozsma megtanulása, a tónusok elsajátítása. Ebben az időszakban talán még jobban értettem, amit Barsi Balázs atya, a novícius mesterem, valahogy úgy magyarázott, hogy akkor a legszebb a zsolozsma, amikor a közösségem zsolozsmázik és én kintről hallgatom. Ekkor döbben rá a szerzetes, hogy ő oda tartozik, hogy mennyire hiányozhat a zsolozsma, a közösségi ima és mennyire nagy a megtartó ereje. Bevallom, ebben a „tanulási” időszakban szívesebben hallgattam a zsolozsmát, mint mondtam és azon imádkoztam, hogy csak előimádkozó ne kelljen lennem. Sok időt vett fel a készülés, a gyakorlás és a közösség előtt való „szereplés” nem segített az elmélyült imádságban. Azonban ezt is meg lehet tanulni, el lehet sajátítani, és a mindennapi élet részévé válhat. Azóta az egyház imájának, a zsolozsmának a sodrásában élek, és valóban jobban szeretem érezhetően és tapasztalhatóan is közösségben végezni, mint egyedül, azzal együtt, hogy tudom akkor is közösségi ima a zsolozsma, amikor egyedül végzem. Közösségben, együtt mégis más. Így megfoghatóbb számomra az Egyház közösségi volta. Tapasztalhatóbb, hogy a zsoltárok évezredeket fognak át. Olyanok, mint az ősi templom falak, amelyeket őseink imája itatott át és így az átimádkozott falak között könnyebb imára hangolódni. Ugyanakkor szívesen segítek másoknak, világiaknak, hogy meg tanuljanak zsolozsmázni. Szeretem magyarázni a zsoltárokat, keresni és feltárni a mélyebb üzenetét. Azt tapasztalom, hogy a zsoltároknak a közös olvasása, magyarázása közben életre kelnek a szent szövegek. Egy-egy ilyen alkalom után más íze van a zsoltár elimádkozásának és segít a zsolozsma elmélyültebb mondásában.
Eszembe jut, hogy, a történelem folyamán a zsoltárokat sokan imádkozták, sokan szentelődtek meg ezeken a szent szövegeken. Assisi szent Ferenc annyira kedvelte, hogy a kedvenc zsoltár szövegekből „új” zsoltárokat rakott össze, fogalmazott meg. Az Egyház hivatalos imája, saját imájává lett. Ez igazán szép ajándék, de egyben feladat is, hogy személyes imává legyen az ami „hivatalos”! Azt hiszem gyakorlás kérdése is, máskor találékonyságra van szűkség, hogy lélekkel imádkozzam a zsolozsmát és bennem és általam is életre keljen Isten igéje, az Egyház közösségi imája, a zsolozsma.
(Megjelenés előtt a Vasárnapban)

kedd, január 12, 2010

Hatalma van

A kafarnaumi zsinagógában a hallgatók az tapasztalták, hogy Jézus úgy tanította őket, mint akinek hatalma van.  Mk 1,21-28
Nekünk is meg kell nyílnunk az ő kegyelme előtt, és meg fogjuk tapasztalni az ő hatalmának erejét. ..... prédikáció

szombat, január 09, 2010

Mindenki kedves előtte


Jézus nyilvános tevékenységének kezdete, nekünk is irányt szab. Úgy ahogy a keresztsége előtt-, élete minden tevékenysége előtt-, sőt tevékenysége közben Jézus imádkozott, a mi életünknek is fontos része kell, hogy legyen az ima. Vonjuk be Istent a terveinkbe, munkánkba, sikereinkbe és kudarcainkba. Mondjunk el neki mindent, mint a jól nevelt gyermek a szüleinek. Köszönjük meg neki a szeretetét, és kérjük segítő kegyelmét mindennapjainkra.
Megkeresztelkedése pillanatában leszállt rá a Szentlélek. Azt is mondhatnánk, hogy Jézus imája meghallgatásra talált, mert rögtön megtapasztalta a Lélek erejét. Mi is bízhatunk a Szentlélek kegyelmében, a meghallgatott ima erejében. Megkeresztelkedésünk és bérmálkozásunk pillanatától a Lélek erőterében élünk. Jó lenne, ha mindenben a Lélekre tudnánk hagyatkozni, mert akkor sokkal céltudatosabb lenne az életünk. A keresztény embernek az élet nehéz helyzetében is van benső tartaléka. A Lélek ereje ezeken is átsegít. Jézus megkeresztelkedésekor szózat hallatszott az égből. Az Atya megerősítette, hogy Jézus az ő szeretett Fia. Ez ránk is vonatkozik. Az apostolok cselekedetében ezt olvastuk: „Mindenki kedves előtte, bármely néphez tartozik is, aki féli őt és az igazságot cselekszi.”.... a teljes predikáció

péntek, január 08, 2010

Benned telik kedvem !


,,Én csak vízzel keresztellek titeket. De jön, aki erősebb nálam, akinek nem vagyok méltó a saruszíját megoldani."

csütörtök, január 07, 2010

2010 Január

2010 Január


Liturgikus Naptár

1. péntek: SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (főünnep)
Szám 6,22-27; Zs 66; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21
Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg bennünket!
2. szombat: NAGY SZENT VAZUL ÉS NAZIANZI SZENT GERGELY
1Jn 2,22-28; Zs 97; Jn 1,19-28
Amit kezdettől fogva hallottunk, az maradjon meg bennünk
3. vasárnap: 
Karácsony utáni második vasárnap
Sir 24,1-4.12-16; Ef 1,3-6. 5-18; Jn 1,1-18
Azért jelent meg az Isten Fia, hogy lerontsa a bűnt
4. hétfő
(Folignoi Szent Angéla)
1Jn 3,22 - 4,6; Zs 2; Mt 4,12-17.23-25
Aki vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, Istentől van
5. kedd
1Jn 4,7-10; Zs 71; Mk 6,34-44
Isten elküldte Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért
6. szerda: VÍZKERESZT, URUNK MEGJELENÉSE
Iz 60,1-6; Zs 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
Az Úr dicsősége ragyogott rád
7. csütörtök
(Penyafordi Szent Rajmund)
1Jn 4,19 - 5,4; Zs 71; Lk 4,14-22a
Aki szereti Istent, szeresse testvérét is!
8. péntek
(Szent Szeverin)
1Jn 5,5-13; Zs 147; Lk 5,12-16
Akiben a Fiú van, abban van az élet
9. szombat
1Jn 5,14-21; Zs 149; Jn 3,22-30
Aki Istentől született, nem vétkezik
10. vasárnap: URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE (ünnep)
(Nysszai Szent Gergely)
Iz 40,1-5.9-11; Zs 103,1-30; Tit 2,11-14; 3,4-7; Lk 3,15-16.21-22
Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel, kiálts, ne félj: itt van Istenetek
11. hétfő
1Sám 1,1-8; Zs 115; Mk 1,14-20
Anna el volt keseredve, mivel az Úr bezárta a méhét
12. kedd
1Sám 1,9-20; 1Sám 2,1-8; Mk 1,21-28
Szívem ujjong az Úrban, erővel tölt el Istenem
13. szerda
(Szent Hiláriusz)
1Sám 3,1-10; Zs 39; Mk 1,29-39
Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!
14. csütörtök
(Nolai Szent Félix, Orseolo Szent Péter)
1Sám 4,1-11; Zs 43; Mk 1,40-45
Jöjjön közénk az Úr ládája, és szabadítson meg minket!
15. péntek
(Remete Szent Pál, Szent Maurusz és Placidusz)
1Sám 8,4-7.10-22a; Zs 88,16-19; Mk 2,1-12
Az Urat vetették meg, hogy ne legyen a királyuk
16. szombat
(Szent Marcellusz)
1Sám 9,1-4.17-19; 10,1a; Zs 20; Mk 2,13-17
Ez az az ember, akiről azt mondtam neked, hogy ő fog uralkodni népemen
17. vasárnap: ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP
(SZENT ANTAL APÁT)
Iz 62,1-5; Zs 95; 1Kor 12,4-11; Jn 2,1-12
Ahogy a vőlegény örül menyasszonyának, úgy örül neked Istened
18. hétfő: ÁRPÁDHÁZI SZENT MARGIT (ünnep)
(Szent Piroska)
2Kor 10,17 - 11,2; Zs 44; Mt 25,1-13
Jön a Vőlegény, menjetek ki elébe!
19. kedd
1Sám 16,1-13; Zs 88,20-28; Mk 2,23-28
Sámuel felkente Dávidot, akire az Úr Lelke szállt
20. szerda
(Szent Fábián és Sebestyén, Boldog Özséb)
1Sám 17,32-33.37.40-51; Zs 143; Mk 3,1-6
Én a seregek Urának a nevében megyek ellened
21. csütörtök: SZENT ÁGNES
(Szent Meinrád)
1Sám 18,6-9; 19,1-7; Zs 55; Mk 3,7-12
Dávid kockára tette az életét, általa szabadulást hozott az Úr
22. péntek
(Szent Vince, Batthyány Strattmann László)
1Sám 24,3-21; Zs 56; Mk 3,13-19
Jóval fizessen neked az Úr azért, amit ma tettél velem!
23. szombat
(Suso Szent Henrik, Szent Ildefonz)
2Sám 1,1-4.11-12.19.23-27; Zs 79; Mk 3,20-21
Elszorul a szívem, testvérem, Jonatán, oly kedves voltál nekem!
24. vasárnap: ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
(SZALÉZI SZENT FERENC)
Neh 8,1-6.8-10; Zs 18B; 1Kor 12,12-30; Lk 1,1-4; 4,14-21
Az egész nép figyelemmel hallgatta a törvénykönyvet
25. hétfő: SZENT PÁL APOSTOL MEGTÉRÉSE (ünnep)
ApCsel 22,3-16 vagy 9,1-22 Zs 116 Mk 16,15-18
Atyáink Istene választott ki téged, hogy megismerd akaratát
26. kedd: SZENT TIMÓTEUS ÉS SZENT TITUSZ
(Szent Róbert, Alberik és István)
2Tim 1,1-8 vagy Tit 1,1-5 Zs 95 Lk 22,24-30
Szítsd föl magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem által benned van
27. szerda
(Merici Szent Angéla)
2Sám 7,4-17; Zs 88,4-30; Mk 4,1-20
Házad és királyságod örökre megmarad
28. csütörtök: AQUINÓI SZENT TAMÁS
2Sám 7,18-19.24-29; Zs 131; Mk 4,21-25
Ki vagyok én, Uram, hogy eljuttattál engem idáig?
29. péntek
(Szent Valériusz)
2Sám 11,1-4a.5-10a.13-17; Zs 50; Mk 4,26-34
Az Úrnak nem tetszett, amit Dávid elkövetett
30. szombat
(Ward Mária)
2Sám 12,1-7a.10-17; Zs 50; Mk 4,35-41
Vétkeztem az Úr ellen!
31. vasárnap: ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP
(BOSCO SZENT JÁNOS)
Jer 1,4-5.17-19; Zs 70; 1Kor 12,31 - 13,13; Lk 4,21-30
Mielőtt a világra jöttél, magamna

szerda, január 06, 2010

Bölcsek jöttek!

Mindenki rászorul az Istentől jövő világosságra, vezetésre. Senki nem mondhatja magáról, hogy ő kiváltságos és egyedül ő ismeri a helyes utat. A bölcsek ajándékot adtak Jézusnak, mindenki azt hozta amije volt: aranyat, tömjént, mirhát.Vajon mi mit hozhatunk ajándékba? Talán leginkább a szeretet, a jó cselekedet, és az ima lehet a mi ajándékunk. Hozzuk el ajándékba a jó szándékunkat, hogy megpróbálunk szeretetben élni. Hogyha odafigyelünk környezetünkre, figyelmesek vagyunk egymás iránt, ez Jézusnak szóló ajándék is egyben. Hogyha mások szüksége megindít, és jót teszek a rászorulókkal, ez olyan ajándék, ami bennünket is lelkileg gazdagít és egyben Isten iránti szeretetem konkrét bizonyítéka..... a teljes prédikáció

kedd, január 05, 2010

Mindennapi szeretetünkA szeretet erénye által áthatott élet, minden helyzetben keresztény életprogram kell, hogy legyen. Azt mondja az apostol, hogy „Isten maga a szeretet.” Így természetes, hogy, aki szeret, az Isten szeretetét közvetíti, és ő maga is növekszik ebben a szeretetben. Isten szeretete tükröződik a gyermekét szerető édesanyában, a házastárs szeretetében, a jegyesek szeretetében, vagy egymás megbecsülésében a munkahelyen, az élet különféle helyzeteiben. Isten a forrása ennek a sokarcú szeretetnek. Ugyanakkor a szentlecke alapján még egy fontos dolgot ki kell emelnünk. Isten „szeretete abból is látható, hogy nem mi szerettük Istent, hanem hogy ő szeretet minket.” A szeretet legfőbb tulajdonsága az önzetlenség, az ingyenesség. ...... tovább

vasárnap, január 03, 2010

Mi a fontos?


Életvitelünket nézve könnyen rájöhetünk, hogy gyakran, vagy csak néha, de a fontossági listán sok minden előbbre kerül, előbbre kerülhet, mint Isten, a lélek, a vallás dolgai. Sokszor olyan dolgok töltik ki a mindennapjainkat, amelyek elfeledtetik Isten arcát, megnehezítik a felé vezető utat. Így fokozatosan, rásodródunk arra a másik útra, amely nem Isten felé vezet. Az új év jó lehetőség arra, hogy a vallásos életünkben is új erőre kapjunk. Tennünk kellene annak érdekében, hogy a lelki élet dolgai még jobban elsőbbséget élvezzenek a mindennapjainkban, és ne temessen maga alá a sok elfoglaltság. Szent Benedek a regulájában ezt írja: "Semmit ne helyezz Isten műve elé"-, vagy ahogyan szent Ferenc fogalmaz: „a munka, az áhítat lelkét ki ne oltsa.” Ez mindenkire érvényes felszólítás. Legyen Isten a legfontosabb számunkra, és benne minden fontossá és értékessé lesz. Ez egy újabb betájolódás, irányvétel, amely megtart azon a helyes úton, amelyet Isten kínál fel számunkra............. a prédikáció teljes szövege

péntek, január 01, 2010

Újrakezdés!


Szép és jó szokás, hogy jelesebb évfordulókon, vagy ünnepek alkalmával, mint karácsony, újév írásban, vagy szóban köszöntjük egymást.Áldásos Karácsonyt, Boldog új évet szoktunk kívánni. Ehhez csatlakozva az Egyház, most az új év első napján az ünnepi liturgiában, a Szentírás szavaival Isten áldását kéri ránk: „Áldjon meg az Úr és oltalmazzon. Ragyogtassa rád arcát, s legyen hozzád jóságos.” Eredetileg ez Áron főpapi áldása, amellyel a választott népet áldotta meg Isten parancsára. Assisi szent Ferenc is nagyon szerette ezt az áldást. Szívesen használta, hogy Isten kegyelmét kérje szerzetes testvéreire, pl. Leóra, akit különösen kedvelt. Ezért még egy sort toldott hozzá, egészen személyessé teszi azzal, hogy Leó testvér számára kívánja az áldás teljesülését: „áldjon meg téged az Úr Leó testvér.”
Egy eltelt esztendő, sőt több évtized áll mögöttünk, amely nem csak megvalósításokban bővelkedik, hanem a kudarcot, a sikertelenséget is megtapasztaltuk. Azonban ilyenkor, egy új év kezdetén feléled bennünk a vágy, hogy sok mindent újra kezdjünk. Tervek születnek, vágyak fogalmazódnak meg, talán a törekvésünk is megújul.
Éppen ezért fontos, hogy elsősorban Isten oltalma alá helyezzük magunkat, hozzátartozóinkat, azokat, akiket ránk bízott a gondviselés. Mennyire találóak, most az újév első napján az ároni áldás szavai: „Fordítsa feléd arcát az Úr, és szerezzen neked üdvösséget.” Itt az üdvösség gyűjtő fogalom. Testi és lelki épséget, egészséget jelent. Ugyanakkor az örök üdvösségről is szó van.
A mai nap, ez a mostani szentmise jó alkalom arra, hogy szintén az első olvasmány szavaival élve „lehívjuk magunkra Isten nevét, és Ő megáld bennünket.”
Vallásos emberként Isten nevében kezdjük el ezt az évet. Ma Jézus nevét is ünnepeljük. „A Jézus nevet adták neki, mert így nevezte őt az angyal.”
Ugyanakkor az új év első napja Szűz Mária Isten anyaságának is az ünnepe.
Méltán, mert Ő volt az első, aki hűséges hallgatója, és követője volt szent Fiának. Így példaként áll előttünk.
A mai evangéliumban azt olvassuk, hogy Mária a szívébe véste a pásztorok szavait és gyakran elgondolkodott rajtuk. A Szűzanya tudta, hogy a csendben érlelődik tetté a szó, és csak Istennel együtt működve lesz nyilvánvalóvá a tőle kapott kegyelem.
Ma a Szűzanya közbenjáró segítségével mi is vegyük fontolóra Isten ígéreteit, szavait és kérjük, hogy tartson meg az ő kegyelmében, fordítsa felénk arcát és adjon nekünk és hozzátartozóinknak üdvösséget.