hétfő, december 17, 2012

Jöjj, taníts ......

A mai naptól, december 17.-től elkezdődött az adventi szent idő második, intenzívebb szakasza, a közvetlen karácsonyi előkészület. Az időszak fő jellegzetessége az ó-antifónák imádkozása, éneklése, amely a szentmisében allelujás versként szerepel. A mai napra előírt antifóna így hangzik:

"Ó, Bölcsesség! Te a magasságbeli Isten ajkán születtél, erőddel elérsz a világ egyik végétől a másikig, és üdvösen igazgatod a világmindenséget: jöjj, taníts meg minket okosan élni!"

Nem a régiségük miatt nevezzük ó antifónának, habár a VII-VIII. században keletkezett antifónasorozatról van szó. Azért hívjuk így, mert mindegyik ezzel a felkiáltással kezdődik, hogy Ó. Ez felsóhajtás, a lélek felkiáltása a magasba, a várakozó keresztény ember óhajának kifejezője. Ezt követően egy Szentírási címet tulajdonit a Messiásnak, amely Izaiás prófétától jövendölésére utal. "Ó, Bölcsesség!"
A következő sorok költői szavakkal ecsetelik a Messiás fenségét:
"Te a magasságbeli Isten ajkán születtél, erőddel elérsz a világ egyik végétől a másikig, és üdvösen igazgatod a világmindenséget:" És arra kéri, mintegy sürgeti hogy jöjjön és cselekedjen értünk:
"jöjj, taníts meg minket okosan élni!"
Az Úr Jézus messiási hatalma egyetemes, mindenre kiterjedő, mégis tiszteletben tartja a szabad akaratunkat. Ez felkínált lehetőség a szabad döntésre és cselekvésre. Mégis mindezen belül felszabadító és biztató az antifóna utolsó sora, amely a mai nap és a hátra levő adventi idő imája lehet:
"jöjj, taníts meg minket okosan élni!"

kedd, december 11, 2012

hétfő, november 26, 2012

vasárnap, november 04, 2012

Márton Áron boldoggá avatásáról


A vasárnap délelőtti szentmisét követően Kovács Gergely egyházjogász, Márton Áron püspök boldoggá avatási ügyének posztulátora tartott előadást a csíksomlyói kegytemplomban.

31. évközi vasárnap Mise: fr. Albert Prédikáció: fr. Mihály

szerda, szeptember 05, 2012

csütörtök, augusztus 23, 2012

Jubileumi mise
Dési ferences letelepedés 300 éves jubileuma, összeszedés 60 éve.
Predikáció fr. Leó

péntek, augusztus 10, 2012

Szent Lőrinc

Az életéről nem tudunk túl sok részletet. A keresztény üldözések idején 258-ban halt vértanú halált. A szegények felpártolásában tűnt ki. Rendszeresen osztott közöttük alamizsnát. Legendája elmondja, hogy sok beteget gyógyított meg csodálatos módon, és vakok szeme világát is visszaadta. Mikor letartóztatták, a bíró első kérdése az Egyház kincseire vonatkozott. Hallották ugyanis és jelentették a bírónak is, hogy a pápa, mikor elhurcolták, odakiáltotta neki, hogy ossza szét az Egyház kincseit. Lőrinc kért a bírótól három napot, s megígérte, hogy elhozza az Egyház kincseit. Mikor a kiszabott három nap eltelt, megjelent egy sereg koldussal, bénával és beteggel, és azt mondta a bírónak: ,,Íme, itt vannak az Egyház kincsei!'' A bíró úgy vélte, hogy gúnyolódik vele, ezért azonnal átadta Lőrincet a hóhérnak.
Mint sok más vértanúnak, a kivégzés előtt még egy lehetőséget adtak a haláltól való menekülésre, és felszólították Lőrincet: ,,Áldozz az isteneknek, vagy egész éjszaka kínozni fogunk!'' A győztes válasza így hangzott: ,,Az én éjszakám nem ismer sötétséget, és minden ragyogó fényben úszik!'' Akkor hozták a rostélyt, rábilincselték, és a tűz fölé tették. Az evangélium szellemében földbe hullott magként áldozta életét, a jó termés reményében. Sírja fölé ezt írták: "Szenvedésed lángjai templomaidat tiszteletre méltó fénybe burkolták, Lőrinc levita!"

vasárnap, augusztus 05, 2012

18. évközi vasárnap

A gyakran elégedetlen ember és a végtelenül türelmes Isten története az első olvasmány. Ezzel a lehangoló mondattal kezdődött: „Zúgolódott ……. Izrael fiainak egész közössége.” A feszültséget Isten ígérete oldotta fel: ,,Íme, én majd kenyeret hullatok nektek az égből! ….., hogy megtudjátok, hogy én, az Úr vagyok a ti Istenetek!' Az égből hullott kenyér, a manna még földi táplálék volt: ,,ez az a kenyér, amelyet az Úr eledelül adott”, de az örök élet kenyerének az Oltáriszentségnek az előképévé lett. Ez vezet át az evangélium tanításához. Jézust többféle indokkal kereték az Új –szövetségben. Heródes halálra kereste a gyermek Jézust. A templomban maradt Jézust bánkódva keresték a szülei. Nyilvános működésének kezdetén anyja és rokonai keresték Jézust. A farizeusok és írástudók halálra keresték. Végül a tanítványok a sírnál, az élő Feltámadott Krisztust, a holtak között keresték. A mai evangéliumban, a kenyérszaporítás csodáját követően, Kafarneumban maga Jézus állapította meg a keresés okát - „kerestek, mert ettetek a kenyérből és jóllaktatok.” Ez még egészen földi indok, de Jézusnak lehetőséget adott arra, hogy kifejtse tanítását: „Ne azért az eledelért fáradozzatok, amely veszendő, hanem azért az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet majd az Emberfia ad nektek.” Jézus az örök élet kenyerét, önmagát adja úti eledelül. „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem fog éhezni, és aki bennem hisz, sohasem szomjazik meg.” Mennyire szép és tartalmas ígéretek ezek, amelyek valóra is váltak, nem maradtak meg kizárólag az ígéret szintjén. Már a kezdő sorok jelzik, hogy isteni ígéretről van szó: „Én vagyok.” Olyan kijelentés, amely először Mózes könyvében hangzott el, Isten részéről Az Istentől jövő ígéret feladatot és célt is hordoz magában, amelyet szent Pál apostol fogalmaz meg a második olvasmányban: „vessétek le a régi embert…..újuljatok meg gondolkodástok szellemében, és öltsétek magatokra az új embert…” Mindez azt jelenti, hogy személyes választ kell adnunk arra, hogy mi milyen indokkal keressük Jézust. És ugyanakkor kérdés, hogy milyen erőfeszítést teszünk annak érdekében, hogy meg is találjuk? A megújulás feladata nekünk is szól. Jó lenne, hogyha az örök élet értékei-, a vallásos életnek a tartalmas mélységei vonzanának, és semmilyen fáradságot nem sajnálnánk, hogy személyes kapcsolatban legyünk az élő Krisztussal, aki önmagával-, az örök élet kenyerével táplál.

péntek, augusztus 03, 2012

Csiksomlyón

Augusztus 1-től Csíksomlyón vagyok. Ide rendelt a Gondviselés, és a provincia vezetőségének a szándéka. Szeretettel fogadott a ferences közösség, a munkatársak. Az első napok a kicsomagolás a tájékozódás jegyében telnek. Mostantól, Isten segítségével, és a Szűzanya közbenjáró imájában bízva, innen a kegyhelyről jelentkezem. Pax et Bonum

kedd, május 15, 2012

Ferences félóra 57

Zarándoklatok Déváról


II. János Pál pápa nyomában
2012. Július 03 – 12.
DÉVA - KRAKKÓ - CZESTOCHOWA - PRÁGA - BÉCS - MARIAZELL- GYŐR

A zarándoklat ára 380 euro

  RÓMA    
2012. OKTÓBER 07-16.

DÉVA – PÁDUA – ASSISI – CASCIA – RÓMA- SIENA – FIRENZE – DÉVA 

 A zarándoklat ára 450 euró

 Lelki vezető: fr. Bernardin ofm, ferences szerzetes.
  
Bővebb információk:   POPA RODICA

tel:   0354-805514;   0788-172718;   0740-624424   e-mail: rodicapopa1@yahoo.com