vasárnap, augusztus 30, 2009

22 évközi vasárnap

22b
View more presentations or Upload your own.

Belülről fakadó, konkrét cselekedeteink tükrözik azt, hogy kik is vagyunk valójában. A mai olvasmányok ösztönzésére vizsgáljuk felül, hogy emberi szokások, külső indítékok nem előzik-e meg bennünk Isten parancsait? Van-e szemünk arra, hogy Isten parancsai mögött felfedezzük a velünk törődő, személyes Istent? Jézus egészen adja önmagát, és így bennünket is egészen akar önmaga és embertársaink szolgálatára......... tovább

csütörtök, augusztus 27, 2009

A hit ereje

Szent Pál megtapasztalta, hogy a hitnek vigasztaló ereje van. És valóban így van, saját hitünk és mások tanúságtevő hite erőt ad a bajban, szenvedésben. Megpróbáltatással bőven szembesülünk mindennapjainkban. Ilyen helyzetben a legnehezebb, hogyha nincs támaszunk, hogyha hiányzik a vigasztaló jó szó, a megértés. Nagy kegyelem az Istentől ajándékba kapott hit, amely képes megvigasztalni. Ugyanakkor az is ajándék, hogyha olyan emberek vesznek körül, olyan emberekkel vagyunk kapcsolatban, akik hitből táplálkozó életükkel jó hatással vannak ránk. Szent Mónika vallásos élete, jó hatással volt fia megtérésére. .... tovább

hétfő, augusztus 24, 2009

Szent Bertalan apostol

Jel 21,9b-14; Zs 144; Jn 1,45-51
Szent Bertalan apostolt Fülöp vezette Jézushoz így saját szemével láthatta, hogy igenis "jöhet valami jó Názáretből." Azon jócskán meglepődött, hogy az Úr ismerte őt. Keressük lankadatlan erővel mi is az Úr Jézust, és másokat is segítsünk hozzá, a Vele való találkozáshoz.

vasárnap, augusztus 23, 2009

Az Úrnak szolgálni

Az evangéliumban is döntés elé kerül Jézus hallgatósága. Szent János előszeretettel örökítette meg Jézus környezetének a reakcióit. A mai evangéliumban az eucharisztikus beszéd utáni magatartásról hallunk. ,, Kemény beszéd ez. Ugyan ki hallgatja?'' Talán, már-már az apostolok hite is megingott: ,,Ti is el akartok menni?'' Simon Péter ezt válaszolta neki: ,,Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad vannak. Mi hittünk, és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje.'' Mi sem különbözünk a Jézus korabeli hallgatóságtól. Jézus személye, tanítása, az Oltáriszentség számunkra is döntésre, választásra szóló ösztönzés. A szentmisén az átváltoztatás után elhangzó szavak, tőlünk is hitet követelnek. „íme hitünk szent titka……..Az örök élet igéi nálad vannak.” ..... tovább

csütörtök, augusztus 20, 2009

Szent István király

Hogyha bármiféle megújulásra vágyunk, hogyha bizalommal akarunk a jövőbe tekintenünk, akkor a kulcs a vallásos életünk megújulásában van. Ki ne tapasztalná közülünk, hogy nem csak szent István király idejében kísértett a pogány magatartás? Ma is egyszerűbb lenne a könnyebbnek tűnő, széles utat választani. Azonban balgaság futóhomokra építeni. Válasszunk hát szilárd alapot Krisztusban, és rá építsünk életet, házat és hazát, mint szent István......... tovább

kedd, augusztus 18, 2009

Jelek

Krisztus Országának keresése minden megkeresztelt embert kötelez. Isten ajándékából, aki Krisztust követi ma is társakra talál. Így alakulnak, és működnek ma is a rózsafüzér csoportok, ima csoportok, és a különféle lelkiségi közösségek, mint például a Ferences Világi Rend, vagy a karizmatikusak és sok más. Ezek isten országának jelei a világban. A mai evangélium ösztönzésére tegyünk meg mi is mindent annak érdekében, hogy semmi el ne foglalja Isten helyét az életünkben és keressük olyan emberek közösségét, akik a keresztény életutunkon segítségünkre vannak, és támogatnak abban, hogy elnyerjük az örök életet. ...... tovább

vasárnap, augusztus 16, 2009

20 évközi vasárnap

Az a kenyér, amelyet én adok az én testem a világ életéért.” Bizonyos mértékben érthető a hallgatóság tiltakozása: „Hogyan adhatja ez testét eledelül nekünk?” Világosan értették, hogy miről beszél az Úr Jézus, ezért ellenkeztek. Pedig a korabeli (szemita) gondolkodásban enni valakinek a testét és inni az ő vérét azt jelentette, hogy a legnagyobb egységben, szeretet közösségben lenni vele. Ebből kellett volna kiindulnia Jézus hallgatóságának. Ezért nem javította ki Jézus azt amit mondott, hanem megerősítette: „Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek….az én testem valóban étel és az én vérem valóban ital.” Ennek tudatosítása nekünk is fontos. Csak akkor van reményünk az igazi, teljes életre, hogyha Jézus a táplálékunk, hogyha Ő erősít bennünket, hogyha a legnagyobb szeretet egységben vagyunk Vele. Ahogyan Jézus az Atyából táplálkozik, úgy kell nekünk az Úr Jézussal való közösségből táplálkoznunk. ....... tovább

csütörtök, augusztus 13, 2009

Ferences NővérekBemutató a Szent Családról Nevezett Mallersdorfi Szegény Ferences Nővérek Erdélyi közösségnek, életéről, tevékenységéről.

szerda, augusztus 12, 2009

Változások a Mária RádiónálSzatmári Ferenc a Mária Rádió elnöke bemutatja Fejes Anzelm premontrei apát urat, az új műsorigazgatót.

CHANTAL SZENT JOHANNA FRANCISKA

Nyújtsunk segédkezet azoknak, akik teljes állású segítők, lelkipásztorok, szegény gondozók. Nagyon fontosak az ilyen az ilyen önkéntesek, mert a szűkség mindig nagyobb, mint amennyien a gondok enyhítésén fáradoznak.

Mindenkinek a munkájára, szolgáló szeretetére igényt tart az Egyház, mert csak így épülhet bennünk és közöttünk Isten Országa. ..... tovább

szombat, augusztus 08, 2009

Változások

Az evangéliumban Jézus az élet kenyeréről beszél. Arról, hogy milyen valóságos változás történik a kenyérben és hogy milyen változás áll be annak az életében, aki ebből a kenyérből eszik. A hallgatóság zúgolódni kezdett, és ez a legnagyobb bizonyítéka annak, hogy mennyire megértették mindazt, amiről Jézus beszélt. Azóta is Jézus minden szentmisében felkínálja magát a kenyér és bor színe alatt. Meghív az ő asztalához és meg akar erősíteni, mint Illést a pusztában. A szentek nem győznek biztatni bennünket, hogy éljünk ezzel a nagy lehetőséggel. ...... tovább

csütörtök, augusztus 06, 2009

Urunk Szineváltozása

,,Mester! Olyan jó nekünk itt lennünk! Készítsünk három sátrat…Ekkor felhô árnyékolta be ôket, és a felhôbôl szózat hallatszott” A felhő a Szentírásban Isten jelenlétére utaló jel, még inkább a felhőből hangzó szó: ,,Ez az én szeretett Fiam, ôt hallgassátok!'' Az apostolok jól érezték magukat Jézus közösségében...... tovább

szerda, augusztus 05, 2009

Havas Boldogasszony

Jel. 21,1-5 Lk 11,27-28


A Szent Szűz római főtemplomának, a Santa Maria Maggiore bazilikának szentelési évfordulóját ünnepeljük ma, ugyanakkor ferences templomunk búcsú ünnepe. A legenda szerint a IV. sz.-ban Liberius pápa idejében az örök városban egy János nevű gazdag particius és felesége elhatározták, hogy vagyonukat a Szent Szűznek ajánlják fel. A Szent Szűz álomban megjelent a házaspárnak és tudtukra adta, hogy azon a helyen, amelyet másnap hó fog borítani, templomot emeljenek tiszteletére. A Szűzanya e szentélyét ezért Havas Boldogasszony bazilikának is nevezik. A felépített bazilikát III. Sixtus pápa díszítette remek mozaik képekkel annak emlékére, hogy az efezusi zsinat 431-ben hittételként hirdette ki Szűz Mária istenanyjai méltóságát.kedd, augusztus 04, 2009

"Parancsold meg, hogy oda menjek"

A keresztény ember élete valahogy hasonlít Péter vízen járásához. Gyakran félelmeinkben, aggódásainkban nem is különbözünk másoktól. Az élet hullámai naponként átcsapnak a fejünk felett. Azt gondoljunk, hogy emberfeletti küzdelmünkben magunkra vagyunk, semmiféle emberi biztonságot nem találunk, amiben támaszt nyerhetnénk. Azonban a legváratlanabb időben, hitünk szeme előtt feltűnik az Úr. Mi pedig lelkesedésünkben elindulunk feléje. Lehet, hogy környezetünk veszélyesnek tartja a hitünknek ezt a vállalkozását, időközben bennünk is ébredhetnek újabb kétségek – de csak akkor kezdünk újra süllyedni, ha tekintetünket levesszük az Úr Jézusról. A Jézus személyébe való kapaszkodás a garanciája annak, hogy a felszínen maradjunk. ..... tovább

vasárnap, augusztus 02, 2009

"Az örök élet kapuja"

Assisi szent Ferencnek az volt a vágya, hogy pápa különleges kegyelmekkel lássa el ezt a templomot. Engedélyt kapott, hogy aug.2-án teljes búcsú nyerhető itt. Ez nagy kiváltságnak számított abban a korban, mert abban az időben csak az nyerhetett búcsút, aki a Szentföldre ment. Mára, a búcsúnyerés lehetőségét az Egyház más templomokra is kiterjesztette. A kis templom bejárata feletti íráson ez áll: „Ez az örök élet kapuja, bejárata”, a búcsúnyerési lehetőség miatt. Az örök élet bejárata nem más, mint Isten irgalmas bocsánata........ tovább

szombat, augusztus 01, 2009

"A megbocsátás és irgalom hatalmas"XVI. Benedek a vesperás záró könyörgéséhez fűzte gondolatait. Emlékeztetett Caritas in veritate kezdetű enciklikájára, kiemelve Isten elsőségét az ember személyes életében és a történelemben.