vasárnap, április 15, 2018

Húsvét 3. vasárnapjaAz evangéliumban arról hallunk, hogy a feltámadott Jézus megjelent apostolainak. Mivel tudta, hogy félnek, segítségükre  sietett.  Szólt hozzájuk, és köszöntötte: „békesség nektek” Bátorította őket, hogy nézzék meg a sebhelyeit, vagy akár  tapintsák meg. „Nézzétek meg kezemet és lábamat! Én vagyok. Tapintsatok meg és lássátok!”  Leült, hogy velük étkezzen.
Úgy tűnt, hogy mindez nem hozta meg a várt eredményt, ezért abban is segített, hogy mindazt amit tapasztaltak, láttak, összevessék az eddigi vallásos ismereteikkel, a Szentírással:„megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat.”  Egyszerre minden megváltozott és egy teljes összkép rajzolódott ki az Úr Jézus tevékenységéről, haláláról és feltámadásáról. Ezekben az összefüggésekben az apostolok megtalálták a helyüket, és megértették a küldetésüket. „Ti tanúi vagytok ezeknek. Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét.”
          Szent Péter apostol prédikációja az első olvasmányban ékes bizonyítéka annak, hogy az apostolok milyen meggyőződéssel, erővel és hatásosan tettek tanúságot Jézus kereszthaláláról és feltámadásáról. Amit ők megértettek és megtapasztaltak azt másoknak is tovább akarták adni. Ennek a befogadásához és ennek kiteljesedéséhez azonban végig kellett járniuk a hit útját. A megértés és átalakulás fontos mozzanata a részesülés Isten irgalmában. Ahogyan szent Péter apostol fogalmaz: „Tartsatok .. bűnbánatot, és térjetek meg, hogy bűneitek bocsánatot nyerjenek.”
          A hitnek ezt az útját nekünk is újra és újra végig kell járnunk. Nekünk is meg kell tanulnunk, hogy hogyan találhatjuk meg azokat az összefüggéseket, amelyek Isten gondviselő szeretete tár fel és amelynek fényében új megvilágításba kerülnek életünk eseményei és tapasztalatai. Néha fájdalmas dolgokat tapasztalunk, máskor örömteli események történnek. Mindezek bele épülnek élettörténetünkbe. Azonban így azonban a felszínen nézve még csak nyersanyag.
          A múltunkhoz, eseményekhez viszonyulhatunk ellenséges módon, úgy hogy csak negatív dolgokat tartunk számon, vagy emlegetünk fel. Azonban ez lázadást szül mások felé és akár Isten irányába is.
          A  velünk történteket akár sirathatjuk is, hogy soha vissza nem térő lehetőségeket szalasztottunk el. Azonban ez sem járható út, mert, mert csak hibáztatni fogjuk akár magunkat, akár másokat..
          Isten arra hív, hogy imádságos lelkülettel-, hálás szívvel nézzük és lássuk a velünk történteket, meglátva az eseményekben Isten gondviselő szeretetét. A látásmódunkon kell tehát változtatnunk, azért hogy a húsvéti hitünk segítségével és Isten kegyelmi támogatásával összefüggéseket ismerjünk fel.  Ebben a folyamatban fontos mozzanat a bűnbánat, hogy Isten segítségével kijavítsuk amit hibáztunk, és hálát adjunk azért amivel Isten megajándékozott.
A hitnek ezekből a felismeréseiből születik meg a keresztény élet tanúságtétele, amely örömmel osztja meg másokkal a felismerést, hogy a feltámadott Krisztus él és működik bennünk és körülöttünk. Erre hív bennünket is az Úr!

szombat, április 14, 2018

Ferences félóra 203

Szent Bonaventura
AZ ELÖLJÁRÓ HATODIK SZÁRNYA : AZ ISTEN IRÁNT ÉGŐ BUZGALOM.
Devotio ad Deum

hétfő, április 09, 2018

Gyümölcsoltó Boldogasszony

Az idén Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe átkerült a húsvét nyolcada utáni első napra. Irgalmasság vasárnapjával lezárult húsvét nyolcadának sajátos ideje, aminek szintén megvan a saját jellege és ennek tiszteletben tartása mellett került át az ünnep a mai hétfői napra. Az ünnep tartalma hogy a Boldogságos Szűz Mária Jézus édesanyjává lett. Ezért Mária ünnepként tartjuk számon, de valójában elsősorban az Úr Jézusról-, a Megváltó születésének hírüladásáról szól a mai ünnep. Mivel ebben az évben március 25.-e Virágvasárnapra esett, az Úr Jézusnak a Jeruzsálemi bevonulására való emlékezés előnyt kapott, hisz ez egyben a nagyhét nyitánya is volt. Nem is beszélve arról a tényről, hogy tartalmilag Gyümölcsoltó Boldogasszony inkább karácsony jellegéhez tartozik, mert ez Jézus fogantatásának pillanata. Március 25-től számolva pontosan kilenc hónap van karácsony napjáig. Mégis megünnepeljük most a húsvéti időben. Igazából Karácsony és Húsvét nem választható el egymástól. Jézus fogantatása pillanatától, születésén keresztül egészen a feltámadásig minden egyes eseménye megváltói tett. Ezért joggal megünnepelhető a mai ünnep a húsvéti időben, sőt ez által sajátos jelleget is kap. Mária a megváltás Isteni szent művében kiváltságos helyet kapott. Mivel gyermek az Isten Fia „ ezért áldottabb minden asszonynál ”. Isten volt a kezdeményező, Mária pedig megértette Isten akaratát, és igent mondott a Szentlélektől való foganásra. Az Ő erénye a hit és az engedelmesség, az hogy nyitott volt a kegyelemre és befogadta azt. Erre a bűntelen-, kegyelmi állapota tette képessé, hogy életének döntését meghozza és kimondhassa: „ íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a Te igéd szerint. ” A Boldogságos Szűzanya az Isteni szerető irgalmasságának legszebb példája.
Most a húsvéti időben nekünk is fogékonyabbnak kell lennünk az Isteni dolgokra, a vallásos életre. Számunkra felkínált kegyelmi lehetőség-, az megváltás megnyilvánulása mindaz, amiben részesültünk a húsvéti ünnepek alkalmával. Részt vehettünk a szent három nap szertartásain, a szentmiséken. Elvégezhettük a húsvéti szentgyónást, szentáldozáshoz járultunk. Mindezek abban segítenek, hogy nyitottabbak legyünk az isteni kegyelemre, mert mindez hitünk támasza és erősítője. Ugyanakkor pünkösdig folytatódik a húsvéti idő, amely további kegyelmi ajándékokat kínál számunkra. Mária legyen közbenjárónk, hogy az ő példájára használjuk ki, és ne szalasszuk el a kegyelmi időket, a kegyelmi lehetőségeket és válaszolni tudjunk az isteni ösztönzésekre, kimondva a Szűzanyával együtt: legyen nékem a te igéd szerint.

péntek, április 06, 2018

Csiff Április

2. Cel. XVII. fejezet Imádságával hogyan fakasztott vizet a kősziklából, és hogyan adott inni egy parasztembernek