péntek, augusztus 31, 2007

csütörtök, augusztus 30, 2007

Lelkiségi Mozgalmak

A lelkiségi mozgalmakkal kapcsolatos szavazás eredményeként a bologomon 13 szavazóból 8 úgy látja, hogy nélkülözhetetlenek, 4 jó ha vannak, 1 számára közömbös. Nem rossz eredmény. Nyilván azt is mutatja, gondolom hogy többnyire azok szavazhattak, akiknek rutin dolognál többet jelentenek a lelkiségi mozgalmak. Talán biztatónak is vehető, annak ellenére, hogy aligha reprezentatív egy ilyen szavazás.

szerda, augusztus 29, 2007

Keresztelő Szt. János Vértanúsága

A szentekről könyveket írnak, történeteket mesélnek. Keresztelő Jánosról a legjelentősebb könyv, a Szentírás emlékezik meg. Ezért kiemelten oda figyelünk az ő életpéldájára. Születésekor a szomszédok azt kérdezték: „mi lesz ebből a gyermekből.” >>>>> tovább

kedd, augusztus 28, 2007

Riport a káptalanról

Urbán Erik testvér a provinciai lapunk szerkesztője megkérdezte, hogy milyennek találtam a 2007 augusztus 20-24 között tartott rendkívüli káptalanunkat. Nekem az alábbiak jutottak eszembe:
Már a tavaly szerettük volna megszervezni. Az idő rövidsége és különféle okok miatt nem jött össze. Már annak is örvendek, és az is eredmény, hogy ez kialakult és tényleg sikerült megszervezni. >>>>> tovább

hétfő, augusztus 27, 2007

Szent Ágoston

Szent Ágoston, a nap szentje evangéliumi embernek bizonyult. Igaz, hogy a keresése kezdetben külső volt, csak később jutott el a benső felismerésre. Ifjú korában nem sokat törődött Istennel, a vallásos élet dolgaival. Azonban életének ebben a szakaszában is egy benső szomjúság, az igazság keresése ösztönözte. >>>>> tovább

Szent Mónika

Kitartó, bizakodó imádságos életével példaképként áll előttünk. Megérte, hogy fia a vallásos életben zarándok társa lett, ezért sokan kérik a pártfogását. Hisz sokan vannak, akik feladatuknak tekintik a családjukért, gyermekeikért való imádkozást. Megható, amit itt az udvarhelyi templomunkban tapasztalok, ahogyan egy imacsoport tagjai, szerdánként egy hangon és lelkesedéssel az imában hangosan kérik Isten áldását házastársukra, gyermekekikre, unokáikra. Ilyenkor mindig szent Mónika jut eszembe, és hogy ma is élnek Mónika lelkületű emberek.

vasárnap, augusztus 26, 2007

Főesperes beiktatás

Ma délelőtt részt vettem a székelyudvarhelyi főesperesi beiktatáson. Ünnepélyes és hosszú szentmise volt. Minden gördült szép egymásutániságban. Kiváncsiság, várakozó hangulat, kutakodó tekintetek kísértek az elhangzott köszöntéseket, "szándéknyilatkozatokat". Azon gondolkodom, hogy egy ilyen ünnepben mennyi a protokoll és mennyi a valós arany fedezet. Mennyire irányul Istenre, és mennyire önmagunkra? Most még nem tudok ezekre felelni, talán. A másik, amit szerintem lelkiismeret vizsgálat tárgyává kell tennünk, a sokat hangoztatott szolgálni akarunk. Mindezek próbája az idő, és részben ugyanazok a kutakodó, kíváncsi szemek mint ma.

szombat, augusztus 25, 2007

21. Évközi Vasárnap

Érdekes vonása az emberi kíváncsiságunknak, hogy arra is kiterjedhet, hogy kevesen, vagy sokan üdvözülnek-e. Kérdezzük meg Jézust, hisz ő a leghivatottabbat a rejtvény megoldására, mi az ő véleménye. Ime a legváratlanabb válasz: „Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak>>>>>> tovább

IX Lajos király

1213-ban született. 22 esztendős korában lett Franciaország királya. Szent Ferenc III rendjének tagja volt. Tizenegy gyerek apja, akiket igen jól nevelt. Alattvalói lelki előmenetelén is fáradozott. Hadjáratot vezetett Krisztus sírjának felszabadítására, de a hiányos előkészítés miatt kudarcba fuladt a vállalkozás.
Szent Ferenc példájára halála előtt hamura feküdt, kezét mellén összetéve, égre emelt szemmel készült a mennyei Királlyal való találkozásra.

péntek, augusztus 24, 2007

Ösvények a jövő felé

Ma véget ért a rendkivűli káptalan. A délelőtt folyamán elkészült a záró dokumentum. Ennek a fő témái: a regula az életünkben, remeteség és város, evangelizáció, testvéri közösség, képzés, szegényekkel való kapcsolat. A találkozó záróakordja a fogadalom újítás volt. Erről készült a felvétel is.

csütörtök, augusztus 23, 2007

Mennyegzői köntös

Még mindig tart a provinciánk rendkivűli káptalanja. A mai evangélium kapcsán, a szentmisében hangzott el, hogy Szent Ferenc, kitartóan készitgette a mennyegzős köntösét a Király lakomájára. Erre hiv bennünket is, erre biztat, hogy mindennapjainkban erről a fontos tevékenységünkről mi se feledkezzünk meg, és a keresztény élet cselekedeteivel szövögessük ezt a mennyegzős ruhát.

szerda, augusztus 22, 2007

Szűz Mária Királyné

Ma az Egyház Mária királynői méltóságát ünnepli. A Szűzanya egy közülünk, de odaadottságában, Jézus édesanyjaként méltóságban felülmúl bennünket. Az ünnepet 1954-ben rendelte el XII. Piusz pápa. ....... tovább

kedd, augusztus 21, 2007

Rendkivüli Káptalan

Tegnap, Szent István ünnepén kezdődött a ferences provinciánk rendkivűli káptalanja. Csiksomlyón gyültünk össze. A regula jóváhagyásának 800 évforulója az apropó, a szándék életünk megjobbitása, megújitása. Szép volt a megnyitó szentmise. Jók voltak a mai beszélgetések. Imát kérünk azoktól, akik ezeket a sorokat olvassák - de nem csak azoktól.:-)

hétfő, augusztus 20, 2007

Szent István

Életünk folyamán gyakran kell döntenünk, választanunk, hogy merre fele irányulunk. Egy-egy döntés hosszú távra meghatározhatja életünket, sőt másokra is befolyással lehet. Ma szent Istvánban olyan példaképre tekintünk, aki helyesen döntött, és döntése pozitív hatással lett családjára, nemzetére egyaránt. >>>>> tovább

szombat, augusztus 18, 2007

20. Évközi Vasárnap

Hozzászoktunk Jézus szelíd alakjához, ilyennek ismerjük őt. Néhány kivétellel ilyen békések az evangéliumi részek is. A vasárnapi evangéliumi rész a kivételhez tartozik. Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon….Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre” >>>> tovább

péntek, augusztus 17, 2007

Családgondozás

Örömmel olvasom a Vatikáni Figyelő c. blogon, hogy a pápa arról beszélt, hogy: a házasságkötést követően lényegesnek tartja a családgondozást, legalább az első tíz évben, és különösen fontosnak ítéli meg a családközösségek szerepét. Ez bátoritás azok számára, akik ezt már tapasztalatból tudják, vagy még csak vágynak arra, hogy valaki ilyen szempontból (is) megszólítsa őket. >>>>> bővebben a lapon

Beatrice de Silva

Portugál származású szent, 1424 -ben született. 30 évig élt Toledoban a cisterci rend kolostorában. A Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére rendet alapított. VIII Ince pápa jóváhagyása (1489) alapján ők lettek a Concepcionista Klarissza nővérek. 1926-ban boldoggá-, majd VI Pál pápa 1976-ban szentté avatta. Ma a klarisszák mintegy 20%-a tartozik ehhez az ághoz. >>> bővebben olasz nyelven

kedd, augusztus 14, 2007

Nagyboldogasszony

Azt ünnepeljük, hogy a Szűzanya élete, amelyet itt a földön kezdett élni beletorkollott az örök életbe. Nem érte romlás az ő testét, hanem átragyogott rajta Krisztus dicsősége. Szentírási kifejezéssel élve napba öltözött asszonynak is szoktuk hívni. Sosem takarta el magában Isten arcát. >>>> tovább

hétfő, augusztus 13, 2007

Szent Maximilián Kolbe

1894. január 8-án született Lengyelországban. 1940-ben Auswitzben vértanú halált halt. Egyik fogolytársa mondta el: ,,A páter haláláról az egész táborban beszéltek. Ő nemcsak egy embert mentett meg az életnek: tettével sokakban fölébresztette a bátorságot ahhoz, hogy túléljék a tábort. Fel tudta ébreszteni bennünk az emberi jóságba vetett hitet.'' >>>> tovább

szombat, augusztus 11, 2007

19. Évközi Vasárnap

A szentírási szakaszok a keresztény ember vallásos magatartásához nyújtanak támpontokat. Legfőként abban különbözünk a nem hivőtől, hogy cselekedeteink, életvitelünk, megnyilatkozásaink szilárd alapja a hit. Akár az is előfordulhat, hogy kívülről szemlélve ugyanazt tesszük, mint a nem hivő. Ugyanúgy dolgozunk, fáradozunk és küzdünk, azonban mindezt más távlatokkal, más hozzáállással. Ugyanis a keresztény embernek létével kell felhívni magára a figyelmet. >>>>> tovább

Assisi szent Klára

Szent Ferenc hatására indult el a Krisztus követés radikális útján. Ő értette meg legjobban szent Ferenc lelkiségét és szándékait, amelyeket társnőivel gyakorlatba is ültetett. Legbeszédesebb bizonyitéka ennek, amit a végrendeltében ír: 2Azon adományok közül, melyeket az irgalmasság Atyja bőkezűségéből kaptunk - s ezért Krisztus dicsőséges Atyjának egyre bőségesebb hálaadással tartozunk -, 3kiemelkedik hivatásunk, mely amennyivel tökéletesebb és nagyobb, annyival többet tartozunk érte tenni. 4Ezért mondja az Apostol: Ismerd föl hivatásodat. 5Isten Fia számunkra út lett, s erre szavával és példaadásával tanított meg bennünket boldogságos Ferenc atyánk, aki az ő igazi szerelmese és utánzója volt.[1] 6Tehát fontoljuk meg, drágalátos nővéreim, mily mérhetetlen jótéteményeket adott nekünk az Isten, 7de leginkább azokat, melyeket szeretett szolgája, boldogságos Ferenc atyánk által méltóztatott bennünk véghezvinni, 8s ezt nemcsak megtérésünk után tette, hanem amíg a világ szánalomra méltó hiábavalóságai közt éltünk. (Végrendelet 2-8)

péntek, augusztus 10, 2007

Szent Lőrinc

A keresztény üldözések idején 258-ban halt vértanú halált. A szegények felpártolásában tűnt ki. Őket az Egyház kincseinek nevezte. Tüzes rostélyon égették meg. Az evangélium szellemében földbe hullott magként áldozta életét, a jó termés reményében. Sírja fölé ezt írták: "Szenvedésed lángjai templomaidat tiszteletre méltó fénybe burkolták, Lőrinc levita!"

csütörtök, augusztus 09, 2007

Terézia Benedikta

Közismert nevén Edith Stein. Kortárs szent. 65 éve végezték ki Auschwitzben. Arra figyeltem fel, hogy az életében több ellentét kibékült egymással, mint a filozófia és misztika, politika és vallás, tudományos munka és szerzetesi élet és sok más. Utmutatónk és közbenjárónk lehet mai kereséseinkben, és az ellentétek feloldásába. >>>>> Életéről bővebben a Virtuális Plébánia honlapján.

szerda, augusztus 08, 2007

Ferences Ifjúsági Találkozó


A Vatikáni Rádió beszámol arról a ferences ifjúsági találkozóról, amelyet a napokban Assisiben tartanak. >>>> A cikk itt olvasható.

Szent Domonkos

A kételkedés, vagy épp a hitetlenség minden korban kísértett. A nap szentje, szent Domonkos a kételkedők, hitetlenek megtérítésére rendet alapított. Spanyol származású, 1170 körül született. >>>> tovább

kedd, augusztus 07, 2007

Az 1999-es romániai pápalátogatás árnyoldalairól

A Vatikáni Figyelő c. blogon jelent meg egy cikk az 1999-es romániai pápalátogatás árnyoldalairól: A Petrus című vatikáni témákra szakosodott internetes napilap nemrég egy írást jelentetett meg, amelyben a múlt héten elhunyt I. Teoctist pátriárka ökumenikus érdemeinek méltatása mellett említést tesz az 1999-es romániai pápalátogatás „árnyoldalairól" is.>>>> tovább

Jöjj

Emberi természetünkből kifolyólag biztonság után vágyunk szeretjük, hogyha van amiben megfogózkodjunk. Nagyon különbözünk abban, hogy ki miben látja a biztonságát, ki miben kapaszkodik. >>>>> tovább

vasárnap, augusztus 05, 2007

Színeváltozás

Megilletődve és némi tisztelettel tekintünk a hegycsúcsokra. Mindig rejtenek valami titokzatosat, valami megmagyarázhatatlant. Üdvösségtörténetünk fontos eseményei is hegyen játszódtak le. A mai evangéliumi résznek is egy hegy, a Tábor hegye a helyszíne. >>>> tovább

szombat, augusztus 04, 2007

18. Évközi Vasárnap

Jézust bírának kérik fel egy vitás örökösödési ügyben, amely szokás lehetett ebben az időben. Bár ezek a viták normálisan a „kapuknál”, tanúk jelenlétében zajlottak, itt a sértett Jézushoz, mint híres törvénytudóhoz fordul. Jézus tanítása: „nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete.” >>>> tovább

Vianney Szent János

74 éves korában halt meg 1859. augusztus 4-én. XI. Pius pápa avatta szentté 1925-ben, és tette meg a plébánosok és lelkipásztorok védőszentjévé. A teológián érdeklődve olvastam az életrajzát. Sok érdekes és sajátságos történetet jegyeztek fel róla. Engem a gyóntatásban való buzgólkodása, és az egyszerű emberek iránti szeretete fogott meg leginkább.>> > bővebben a Virtuális Plébánia Honlapján

péntek, augusztus 03, 2007

Visszautasitás

Lev 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Zs 80; Mt 13,54-58
Jézust saját honfitársai Názáretben visszautasítottak. Érdekes, hogy az elfogadás legnagyobb akadálya az volt, hogy közülük való. Nem nézték jó szemmel, hogy kiemelkedik közülük.
Ma mesélte valaki, hogy a Szentföldön járva milyen nehezen jutott el Emmauszba, ahol csak a sekrestyés és az ott elő két ferences testvér keresztény. Nem minden hely őrzi meg a szellemiséget, lelkiséget. Vajon bennünk akadályozza-e valami a Jézussal való szorosabb közösséget?


szerda, augusztus 01, 2007

Porciunkula

Szent Ferenc különösképpen szerette, szívesen tartózkodott és imádkozott itt. Az volt a vágya, hogy pápa különleges kegyelmekkel lássa el. >>>>> tovább

Ligouri szent Alfonz

1696-ban született nápolyi nemes családból. Egyik sokat hangoztatott vezérlelve: „Isten szándéka, hogy mindenki szent legyen a saját életállapotában. A szerzetes szerzetesként, a világi világiként, a kereskedő kereskedőként.” >>>> tovább