vasárnap, december 30, 2007

Szent Család Vasárnapja

Az Egyház annyira fontosnak tartja a családot, hogy az év utolsó vasárnapját a családnak szenteli. Ezen a vasárnapon a szent Családot állítja elénk, követendő példaképül. Szent Család Vasárnapja mindannyiunk ünnepe, hisz mindenkinek van valami köze a családhoz. >>>>> tovább

péntek, december 28, 2007

Aprószentek

"Istenünk, az Aprószentek a mai napon nem szóval, hanem vértanúhalálukkal hirdetik dicsőségedet. Add, kérünk, hogy beléd vetett hitünket ne csak szavunkkal valljuk, hanem életünkkel is tanúsítsuk." (A zsolozsma napi könyörgése)

csütörtök, december 27, 2007

Szent János apostol

Fontos, hogy szent Jánoshoz hasonlóan ma is legyenek meghatározó élményektől megjelölt emberek, akik örömmel tanúskodnak arról, hogy az Élet Igéje, Jézus Krisztus megjelent közöttünk. Ebbe a közvetlenségbe kaptunk mi is meghívást, hogy szent Jánoshoz, a szeretett tanítványhoz hasonlóan mi is ilyen eleven tanúk legyünk. >>>>>> tovább

szerda, december 26, 2007

Szent István

Ahogyan a szülőknek egy csecsemőt nem elég szemlélni, hanem feladataik vannak vele szemben – így az isteni kisdedre sem elég csupán elérzékenyülve gondolni, hanem kötelezettségeink vannak, amelyek keresztény voltunkból fakadnak. >>>> tovább

kedd, december 25, 2007

Karácsony Ünnepe

Az amerikai Frankenmutban van a világ legnagyobb karácsonyi boltja. Wally Bronner, üzletember alapította 1945-ben. Kezdetben egy kis raktárhelyiség volt, ma öt futballpálya nagyságú helyet foglal el. Évente 2 millió látogató fordul meg az üzletben. Az év 365 napjából 361 nap nyitva van. Egy meleg nyári, augusztusi nap jártam ott, és zsúfoltságig tele volt vásárlókkal, látógatókkal. >>>>>> tovább

hétfő, december 24, 2007

Karácsony estéje

Ma estére leegyszerűsödik az élet, bármennyire is elbonyolítanánk csillogó villogó fényekkel, mégiscsak a betlehemi csillag fénye érvényesül a legjobban. Bármennyire is tolakszik a világ kihívó gazdagságával, mégiscsak a szegényes jászolban fekvő kisded Jézus kerül középpontba. >>>> tovább

Eljön az Úr

Ma megtudjátok, hogy eljön az Úr:
holnap pedig meglátjátok dicsőségét!

(Imádságra hivás, december 24)

szombat, december 22, 2007

Advent IV Vasárnapja

Figyelnünk kell, és olvasnunk kell azokból a jelekből, amelyeken keresztül Isten üzen. Lehet, hogy ez imádságban történik meg, vagy épp egy jó szentgyónásra van szükségünk. Az is lehet, hogy egy jóakarónk által szólít meg minket, vagy a szentírás-, vagy lelki olvasmány szavain keresztül hallatja a hangját. Nagyon sok módja és lehetősége van annak, hogy Isten üzenete elérkezzen hozzánk. >>>>> tovább

Ó Nemzetek Királya

hétfő, december 17, 2007

Advent III hete Kedd

Advent III hetében vagyunk. Már többször elhangzott, hogy a készülődés idejét éljük. Azonban, a készülődésünkben lehet egy adag megszokottság is, talán jól bevált módszerek, hogy miként szoktunk előkészülni a karácsony ünnepére. Természetesen ez hasznos lehet, hisz a vallásosos életben is sokat számit a tapasztalat. Miért is ne tennénk azt, amit már kipróbáltunk, azt, ami már jól bevált? Mégis szűkség van egy többlet nyitottságra, odafigyelésre, hogy mi az, amit most, ebben az adventben, ebben a hátralevő időben kell megtennem. Jézus térhódítása bennünk és közöttünk csak a szeretetből vállalt áldozataink révén történik meg. >>>>> tovább

szombat, december 15, 2007

Advent III vasárnapja evangélium

Advent III vasárnapja

A történelem folyamán, különféle kultúrákban nagyon eltérő volt az, hogy az emberek miben reméltek. XVI Benedek pápa a Spes Salvi – a remény ment meg- enciklikájában sajnálattal állapítja meg, hogy a modern embernél a haladásba vetett hit vette át a keresztény reménység helyét.>>>>>>> tovább

péntek, december 14, 2007

Adventi elmélkedés

Visszautasítás

Isten parancsait, lelkiismeretünk ösztönzését előfordulhat, hogy úgy éljük meg, mintha Isten valamit elvenne tőlünk, olyan, ami pillanatnyilag jónak tűnik, és mégsem lehet részünk benne. Lehet, hogy időnként úgy találjuk, nekünk kevesebb jut abból az örömből, amiben részük van azoknak, akik másként gondolkodnak és élnek, vagyis nem Isten parancsai szerint rendezik be az életüket. Ma mégis próbáljuk meg ajándékként, szeretetből felajánlott lehetőségként felfogni azt, amiről tudjuk, hogy Istentől jön, és személyesen meg akar szólítani.>>>>> tovább

csütörtök, december 13, 2007

Szent Lúcia

Szent Lucia számára az Istenbe vetetett hite, bizalma a vértanúságra is erőt adott. "Ne félj, én megsegítelek! " Keresztény életünkben, adventi zarándoklásunkban legyünk bizalommal Krisztus iránt, hogy ad elég erőt a követéséhez, és a megfelelő időben megadja az ehhez szükséges kegyelmeket is. >>>> tovább

szerda, december 12, 2007

Kollégistákkal Medgyesen

A remény

Nincs olyan ember, aki élete folyamán a fáradságnak valamilyen formáját meg ne tapasztalta volna. Annyiféle fáradság, ellankadás lehetséges, kezdve a fizikai fáradságon át, egészen a lelki elernyedésig, vagy akár a fásultságig.
Ilyenkor a legnehezebb, hogyha elhalványul, vagy elfogy a remény arra, hogy hamarosan lehetőség lesz a pihenésre, – vagy nincs remény arra, hogy találkozni fogunk valakivel, aki erőt önt belénk, aki felvillantja előttünk a szabadulás lehetőségét.Jézus minden élethelyzetre felkínálja az ő segítségét, személyes támogatásáról biztosit. >>>>>> tovább

kedd, december 11, 2007

Jó pásztor

Iz 40,1-11; Zs 95; Mt 18,12-14
Adventben Jézus elindul felénk, az ő bárányai felé. Leereszkedik az életkörülményeinkbe, bűneink szakadékába, hogy ránk találjon, és magához vezessen.
Jó látni, hogy az adventi szentmiséken többen vesznek részt, mint szokásos. A szentmisékben, szentáldozásban, szentgyónásban, imában, találkozhatunk a bennünket kereső jó Pásztorral, ahol fel akar emelni magához. Megtapasztalhatjuk az Úr érkezését, aki irgalmaz, felemel, és magához ölel. >>>> tovább

hétfő, december 10, 2007

Advent II hete Hétfő

Az evangéliumi béna megtapasztalta, hogy valóra váltak a prófétai szavak, mert az élete kiaszott sivatagjába eljött, belépett Isten. Bátorsága, bizalma, de legfőként hite jutalmaként gyógyulást nyert. Nem csak fizikailag gyógyult meg, hanem lelkileg is: „bocsánatot nyertek bűneid" >>>>> tovább

vasárnap, december 09, 2007

Advent II Vasárnapja

Jézus kortársai folytonosan keresték, hol találják meg azt a személyt, akiben a próféták jövendölései beteljesednek, és ugyanakkor megfelel boldogság utáni vágyuknak is. A lelki kutatásnak ezt az útját ma is végig kell járnunk. >>>>> tovább

vasárnap, december 02, 2007

Advent I vasárnapja

A Biblia embere, a keresztény tele van sóvárgással, vágyakozással. Mi is a sóvárgás? Valahogy úgy fogalmazhatnánk, hogy: az ember benső világa, tetteivel összhangban, valamilyen célra, valamilyen óhajtott jóra irányul. Ez most a mai vasárnappal megkezdett adventi időben még kiemeltebben tapasztalható, még kiemeltebben valós. Advent, AD VENIO – latin kifejezés azt jelenti, hogy hozzád jövök, ünnepélyes megérkezés, ÚR JÖVET. >>>>>> tovább

péntek, november 30, 2007

Befejezés

A lelkigyakorlat befejező elmélkedése a főbünök megváltásáról szólt. Valójában egy meseszerű irás, amit én is úgy találtam, és nagyon kifejezőnek gondolom. Igy kezdődik: "Amikor Jézus megszületett, az emberiség kilenc nagy bûne is tudomást szerzett a Megváltó születésérõl. (Kevélység, fösvénység, bujaság, irigység, torokosság, harag, restség, félelem, hazugság.)A hír döbbenetet váltott ki, amelyet két érzés kísért. Egyrészt vágyat ébresztett bennük, de ugyanakkor félelmet is. Megváltó! Ez veszélye is lehet, mert előfordulhat, hogy majd kigyomlálja õket, kihúzza alóluk a talajt, és így értelmét veszíti a létük Mi lesz velük? Elmeneküljenek? De hová? Vagy inkább õk is a gyermek elé járuljanak, számukra is lenne mondanivalója, üzenete?"...................
Hogyha érdekel, hogy mi történt a főbűnökkel irj és elküldöm. :-)

csütörtök, november 29, 2007

Még mindig Szentkút

A tegnap délután a nyugat európai ferences tartományfőnökök tették tiszteletüket Szentkúton. Meglepődtem, hogy milyen sokan vannak. Na jó, nem tömegről van szó, de valami 19-et mondtak, gondolom közöttük voltak a forditok, titkárok is. A mi provinciálisunk Leó testvér is közöttük volt, jó volt találkozni velük és a 3 noviciusunkkal. Külömben szép rendben folyik a lelkigyakorlat, ma épp a hivatás kegyelméért adunk hálát és egy természet járást javasoltam, amelyben szemlélhetjük a teremtette világot és benne saját magunkat.

szerda, november 28, 2007

Lelkigyakorlat


Egy csipetnyi izelitő a lelkigyakorlatból. Ma délelőtt többek között szent Ferenc erényein gondolkodunk, és hasonlók elsajátitásáért imádkozunk:
Buzgóság -
Caritas Christi urget nos - 2 Kor 5,14Szent Ferenc “különös buzgalommal kereste a magányos helyeket, és minden földi gondtól mentesen huzamosabb időt töltött ott Krisztus sebeiben. Legbiztosabb kikötője az imádság volt. Imádsága nem volt rövid lélegzetű, hanem ellenkezőleg, hosszú és buzgósággal és szelíd alázattal teljes”. 1 Cel 27Mert ülve és állva, bent és kint, munka és pihenés közben annyira átadta magát az imádságnak, hogy úgy látszott, miszerint nemcsak szívét és testét, hanem minden ügyét és idejét is annak szentelte.”
Leg. Mai. 10,1

Pearfectae Caritatis 2 - A (szerzetes) intézmények segítsék elô, hogy tagjaik megfelelô ismereteket szerezhessenek az emberek és korunk állapotáról és az Egyház szükségleteirôl, hogy a hit fényénél bölcs ítéletet alkotva a világ mai helyzetérôl és apostoli buzgóságtól hevítve jobban tudjanak segíteni az embereknek.

hétfő, november 26, 2007

Szentkút

Mátraverebély-Szentkúton, lelkigyakorlatos környezetben töltöm ezt a hetet. Nyolc ferences testvérnek tartok lelkigyakorlatot. Ideális környezet, csend vesz körül. Ma délelőtt megtörtént a bevezetés, majd lassan tovább lépegetünk. Időközben azt látom, hogy a blogomon a linkek téves cimre mutatnak. Úgy tünik valamiféle támadás érte. Megpróbálom kijavitani a hibát. Remelem csak átmeneti dolog, mert elég kellemetlen. Talán egy ideig ne kattintsatok a linkekre - ez egy anti reklám. :-(

hétfő, november 19, 2007

Szent Erzsébet

XVI. Benedek pápa Erdő Péter bíboroshoz írt levelét, melyben a Szentatya Szent Erzsébet életművét méltatja születésének nyolcszázadik évfordulóján. >>>>> tovább

szombat, november 17, 2007

33 Évközi Vasárnap

A világ végének gondolata a történelem folyamán sokszor ejtette rémületbe az embereket. Sőt olyanok is akadtak szép számmal, akik ennek bekövetkezésének a pontos idejét is tudni vélték. Miután pedig nem következett be, tovább kellet tolni a meghirdetett időt. >>>>> tovább

csütörtök, november 15, 2007

Assisi Kongresszus-Képekben

A folyamatos képzés moderátorainak, Assisiben tartott kongresszusának képes bemutatója, swf formátumban, itt megtekinthető . Enterrel, vagy rákatintással vihető tovább a kép.
Vetitésre alkalmas formátumban innen tölthető le (pps)

szerda, november 14, 2007

Assisi-Összefoglaló

A folyamat, aminek részesévé lettem belülről alakított, az egész személyemet érintette és nem csupán elméleti képzés volt. Ennek kapcsán értettem meg, hogy a folyamatos képzés nem kizárólag ismeretgyarapítást jelent, nem egy anyag elsajátítása, hanem maga az élet alakit és az élet számára alakulunk. Ez maga Isten tevékenysége az életünkben, személyes és közösségi üdvösségünk története, amelynek munkatársaivá kell lennünk. >>>> tovább

kedd, november 13, 2007

Szent Didák

Szent Didák, ferences szent ünnepén, az apostolok versengéséről olvasunk az evangéliumi szakaszban. Versengés támadt az apostolok között, hogy ki a nagyobb közülük.” Úgy tűnik az apostolokat sem kímélte meg az emberi hiúság, amikor azt méregetjük, hogy ki a nagyobb, ki a meghatározóbb, vagy rangosabb. >>>>>> tovább

vasárnap, november 11, 2007

Évközi 32. vasárnap

A mai vasárnap olvasmányai az örök életbe vetett hitre terelik a figyelmünket.A Makkabeusok könyve, amelyből az Ó-szövetségi olvasmányt olvastuk a Krisztus születése előtti II. század, lelki és vallási életét tükrözi. Ekkorra már határozottan megfogalmazódik az örök életbe vetett hit.A pogány uralkodó elfogott és hitükért kivégeztetett hét testvért, anyjukkal együtt. Mindegyik fiú a kivégzés előtt megvallja az örök életbe vetett hitét. Érdemes felidéznünk, hogy mit is mondanak. >>>>> tovább

péntek, november 09, 2007

Lateráni Bazilika

Ma van a bazilika felszentelésének az ünnepe. Október 13-án több órán át kedvemre bolyonghattam a pápa széktemplomában. Ugyanis az Antoniánum, ahol elszállásoltak bennünket az úton túl, egy ki utcában van (via Merualana) Szokásosan nagy tömeg tolongott a templomban, de amikor már fárasztott, akkor beültem az egyik mellék kápolnába. Oda csak a tömeg morajlása jutott el. Igaz összerezzentem én is, meg a ferences atya is, amikor váratlanul átment a kápolnán és egy kis ajtón eltűnt. Biztosan gyóntató volt, mert itt a ferencesek főállásban gyóntatnak. Külön vizsgát kell tennie annak, akit itt gyóntatással bíznak meg. Nem először jártam itt. Máskor mindig többen voltunk és hamar végig rohantuk a templomot. Most így egyedül sajátosabb volt, másabb élmény. Lassan, minden sietség nélkül nézhegethettem a rengeteg, csodálatos festményt. Megbámultam a pápai oltárt. Meg-meg álltam az apostolok és evangelisták szobra előtt a fő hajóban. Végre láthattam Róma imádkozó arcát is,vagy az is lehet, hogy az én hozzzállásom volt más, esetleg a kettő együtt. A Laterán előtt, benéztem a Szent Lépcső templomba is. A hagyomány szerint itt őrzik Pilátus lépcsőjét, amelyen Jézus állt. Sokan araszoltak térden állva felfele. Fent a kápolnában pedig mise volt. A lateráni látogatás után a jeruzsálemi szent Kereszt templomot is sikerült megnéznem. Eredetileg a Santa Maria Maggioret kerestem, de csak idáig jutottam. Később láttam, hogy a Merulana utca végében van. Akkor már nem volt időm keresni, mert nagyon eltelt az idő és vissza kellett érnem ebédre , délután pedig indultunk Assisibe.

csütörtök, november 08, 2007

Boldog Scotus János

A skóciai Duns-ban született 1265. év vége felé és nagyon fiatalon befogadták Assisi Szent Ferenc rendjébe. 1291. március 17-én szentelték pappá. Az akadémiai fokozatokat a párizsi Sorbonne-on szerezte, professzor volt a Cambridge-i, Oxford-i, Párizsi, valamint kölni egyetemeken. Az Assziszibeli szegényke igazi fiaként gondosan kutatta az isteni kinyilatkoztatást, számos filozófiai és teológiai művet írt. Meggyőződéses védelmezője volt a Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása dogmájának, valamint a római pápa tekintélyének. Mivel 1303. június 23-án, a francia király IV. Fülöp (a Szép) VIII. Bonifác pápa ellen írt libellusát nem volt hajlandó aláírni, Párizsból száműzték. Kölnben tanító tevékenysége teljében érte a korai halál 1308. november 8-án. A szentség hírét, amellyel a jeles teológust körülvették már életében rendkívüli keresztény erényei miatt korán kiérdemelte nem csupán a Szeráfi rend berkeiben, hanem Kölnben is, Németországban, ahová eltemették, valamint az olaszországi Nolaban is. A nyilvános tiszteletét II. János Pál pápa 1991. július 6-án jóváhagyta, majd 1993. március 20-án a vatikáni Bazilikában történt az ünnepélyes boldoggá nyilvánítás.

kedd, november 06, 2007

Isten Országa

Jézus a mai evangéliumban, szokása szerint példabeszédben szól az Isten országáról.
Egy alkalommal vendégségben volt. Valaki így kiáltott fel: ,,Boldog, aki asztalhoz ülhet az Isten országában!'' Ez adott alkalmat arra, hogy elmondja az Isten országa olyan, mint amikor valaki vendégséget rendez és meghívja azokat, akiket szívesen lát asztalánál. >>>>> tovább

vasárnap, november 04, 2007

Évközi 31. vasárnap

A vasárnapi evangélium találkozás történet, amelynek a szinhelye Jerikó. Ez az ősrégi város a szentírásban, az evangéliumokban is több helyen szerepel. Mint nagyváros egyrészt a jómódúak városa, másrészt a kiszolgáltatottak gyűjtőhelye: pl. Bartimeus a vak koldus. A Jeruzsálemből Jerikóba tartó út mentén verték meg a rablók azt, akit felpártolt az irgalmas szamaritánus. Zakeus a mai evangélium főszereplője is itt lakik. >>>> tovább

csütörtök, november 01, 2007

Záró üzenet

Követni az Evangéliumot
A folyamatos képzés moderátorai a napokban, Assisiben gyűltünk össze a II nemzetközi kongresszusra. A rend minden entitásából érkeztünk, és már kezdettől fogva újra megízleltük egy olyan testvériség örömét és szépségét, amely képes minden fajt, nyelvet és kultúrát átölelni. Ezek a napok, amelyek tiszta és örömteli légkörben teltek, mindenekelőtt számunkra is folyamatos képzési alkalom volt, amely abban segített, hogy javítsunk a testvéri kapcsolataink minőségén, hogy értékeljük a közösségi életterv fontosságát, hogy ráirányítsuk a figyelmünket a személyes fejlődés szükségességére, hogy az életünk jelszerűvé váljon önmagunk számára, testvéreink számára, és mindazok számára, akikkel a mindennapi szolgálatunkban találkozunk. >>>>>> tovább

szerda, október 31, 2007

Mindenszentek

Néhány évvel ezelőtt, november 1.-én egyik újság riportere megkérdezett néhány embert az utcán, hogy gyújt-e gyertyát szerettei emlékére? A válaszok különfélék voltak Volt, aki azt válaszolta, hogy nem szokott gyertyát gyújtani. Egyik riport alanyt szó szerint is szeretném idézni: „Jó dolognak tartom, hogy megemlékezünk a halottakról. A gyertya-gyújtás és a virágok elhelyezése szeretteink sírjánál régi szép hagyományunk, amelyet kár lenne elfeledni.” Ez az utóbbi volt a legelfogadhatóbb megnyilatkozás. Azonban a válaszokat olvasva egy hiányérzet fogalmazódott meg bennem, valahol a háttérben hiányzott a vallásos alap, a lelki megközelítés. >>>>> tovább

kedd, október 30, 2007

Itthon

Hála Istennek vissza kanyarodott az utam Székelyudvarhelyre. Most hirtelen az a benyomásom mintha az elmúlt három hét álom lett volna. Gondolom az is lehet az oka, hogy az új benyomások, élmények, meglátások még nem illeszkedtek össze a régi környezettel - itthoni feladatokkal. A következő napok a leülepedés, elrendeződés ideje is. Idő és gép hiány miatt nem irtam a Rómába való megérkezés napjáról október 12.-ről. Most utána kutattam röviden, hogy az Aventinuson miket is sikerült megnéznünk. Mint pl. a San Sabina, San Alessio , a Máltaiak központja, itt a kapu kulcslyukán betekintve a Szent Péter kupolája tárult elém. Nagyon szép látvány volt. Még sok más érdekesség is volt, talán idővel ezekről is szót ejtek. Jó visszaidézni ezeket a napokat, de folytatni kell a jelennel, a ma kihívásaival, így hát neki kell lendülnöm annak, ami előttem van.

hétfő, október 29, 2007

Útközben

A budai ferenceseknel irom azeket a sorokat. Jól esik egy rövid pihenőt tartani haza fele, és mégis testvérek között. Igaz volt még egy korábbi lélegzetvétel Rómában, és az is testvéri légkörben. Nagy család a ferencesség, hála Istennek. Rómába érve beköszöntünk a kúriára, majd egy esti kört tettünk Róma utcáin. Érdekes volt elvegyülni a vasárnap esti tömegben, nézni a sétáló embereket és közben meg-meg állni egy kivilágitott templom, műemlék előtt. Igaz amilyen nyugott volt az este, ezzel ellentétesen olyan rohanósra sikerült a reggel. Utolsó percben értük el a repülőt. Ahogyan az elején irom a hazafele tartó busszra várva betértem a budai ferencesekhez. Majd az Úr segitségével két óra múlva tovább lendülök Udvarhely irányába. Az itt eltöltött néhány óra alatt szót váltottam az itt élő közösség tagjaival, találkoztom Juliánusz testvérrel aki erdélyi, de a Magyarországon készülő noviciusainkat pátyolgatja. Igy vezet lépésről-lépésre a Gondviselés, amiért nagyon hálás vagyok. Áldás, békesség mindenkinek.

vasárnap, október 28, 2007

Assisi puspokenel

Imadsagos virrasztassal nyitotta meg rendunk generalisa eletformank jovahagyasanak 800. evfordulojara valo elokeszuletunk 3. evet. Ennek az evnek a temaja "hala a hivatas kegyeleert" Szimbolikusan a puspoksegen kezdodott az unnep, a puspoksegen. Azon a helyen ahol szent Ferenc az apai szigor elol az Egyhaz kepviselojehez a puspokhoz menekult, es azt mondotta, hogy ezentul nem mondom, hogy Pietro Bernardone az atyam, hanem azt mondom "Mi Atyank, aki a mennyekben vagy." Assisi jelenlegi puspoke, aki a szertartas elso reszet vezette a predikacioban el is mondta, hogy sokszor gondolkodik elodje Gujdo magatartasarol, aki nagyon gyorsan felismerte szent Ferenc torekveset, egyhazias erzeset. A puspoksegrol kormenetben mentunk at a szent Klara bazilikaba. Utkozben litaniat enekeltunk. Ket kozbeiktatott allomason ket testver halat adott a hivatasaert. A hivatas oromeert, a kegyelemert, a megtorpanasokert es az ujabb nekilendulesekert. Beerve a szent Klara bazilikaba, a generalis lelkes beszedet tartott. Majd megujitottuk a fogadalmunkat es egymassal bekecsokot valtottunk. Jol esett, hogy magyarul is megszolalhattam mert elottem Varnai Jakab ult, mogottem pedig Peregrin testver Magyarorszagrol. Vasarnap delelott unnepelyes szentmise lesz a Porciunkulaban.

szombat, október 27, 2007

Befejezes

Ma delelott egy level szuletett a plenum jovahagyasaval, amit a kongresszus a rend testvereinek kuld. Igazabol egy udvozles, megszolitas akar lenni. A kongresszust a rendunk generalisa zarta, a definitorium jelenleteben. Lelkes, buzdito es egyben elgondolkodtato beszedet tartott. Nyilvan a folyamatos kepzes fontossagat ecsetelte, kiemelve, hogy az eletunk szerves resze kell hogy legyen. Gondolom erre a beszedre is majd vissza fogok terni. Utana kerdesek hangzottak el a testverek reszerol. A generalis egyik valaszban kiemelte, hogy a hazfonok legfontosabb szolgalata a lelki hatter, a kozosseg ugynevezett animalasa. Minden mast deleglani lehet, de ez kifejezetten a hazfonok feladata. Hat jol megkaptuk.:-) A masik feszegetett tema az anyagi jellegu szolidaritas volt. Delutan mindenki a sajat konferenciaja definitoraval talalkozott. Igy mi Varnai Jakab definitor genralissal beszeltunk. Beszamoltunk a kongresszus lefolyasarol, benyomaskrol, jofeltetelekrol. Elmondtam, hogy szamomra is tovabbkepzes volt ez a kongresszus. Ami talan vilagosabb lett szamomra, hogy a folyamatos kepzes nem tervek, programok sokasaga, hanem maga az elet. Persze azt meg nem tudom, hogyan forditjuk le a mindennapokra, de meg kell probalkoznunk. A kongresszus ritmusa neha olaszos volt. Az volt a benyomasom, hogy neha megtort a lendulete, dinamikaja, de lehet, hogy ez epp azert volt, mert az elet sodrasat akarta kovetni - reszben - A beszelgetes utan egy nagy seta kovetkezett magyar alcsoportban. Este virrasztas van Assisiben. A puspoki palota elol kormenetben megyunk a szent Klara bazilikaba. Holnap unnepi miseben a generalis megnyitja a jubileumi elokeszulet harmadik evet. Utana visszaut Romaba, es hetfon indulas Budapestre, majd haza. Viszont latasra mindnekinek.

péntek, október 26, 2007

Cor-Agere

A mai napot az Alvernan toltottuk. Nagy szep nap volt. Esoben es hidegben erkeztunk, sot helyenkent hofoltok voltak. Annal melegebb volt a fogadtatas az ott elo testverek reszerol. Szamomra uj dolog is akadt boven, minden teren. Korulhordoztak a kegyhelyen, es roviden bemutattak, majd a mise kovetkezett, amit a provincialis vegzett. A stigmatizacio fele vezeto folyoson volt a bunbanati liturgia, majd bementunk a templomba. Nyilvan szent Ferenc stigamirol szolt a predikacio, meg arrol hogy nekunk is Krisztus ele kell vinnunk a sebeket, azokat amelyeket mi okozunk es azokat is amelyeket nekunk okoznak. A mise vegen a provincialis batoritott a rank bizott szolgalat vegzeseben. Roviden kifejtette, hogy a coraggio a latin cor-agere szobol szarmazik, vagyis azt kivanta, hogy szivvel lelkesedessel vegezzuk a feladatunkat. Az ebed a kolostor ebedlojeben volt. delutan meglatogattuk az alvernai muzeumot. A kiallitott mukincsek mellett orizik a regi kozos melegedo helyet, ahol a testverek egy nagy tuzhely korul ulve melegedtek a hideg idokben. Nagyon otthonosnak tunt a hely. Delutan 3-kor reszt vettunk az Ur Jezus halalat es szent Ferenc stigmatizaciojat idezo kormeneten-litanian. Meghato volt az ott uralkodo imadsagos legkor. Kozben az itthon maradt testverek az eddigi csoport munkak alapjan elkeszitettek az uj folyamatos kepzesi dokumentum "piszkozatat". Igy van megfoghato gyumolcse is az ittletunknek.
Pax mindenkinek.

csütörtök, október 25, 2007

Vege fele

Lassan a kongresszus veget keressuk. A tegnap egesz nap az uj folyamatos kepzesi dokumentumon dolgoztunk. Hat nem volt konnyu kovetni, ahogy mar irtam a munka dandarjat az olaszok vegzik. Mindenkep egy tapasztalat arrol, hogy mikent szuletik egy illyen rendi dokumentum. Mit is mondjak? Tenyleg kozossegi munka, de hogy ez mikent lesz egyseges es osszefuggo? Sok dolga van, lesz a Szent Leleknek, hogy harmonizalja ezt a kavargast, ami folyik. Este a szent Ferenc sijanal volt a kozos ima. Bensoseges volt. A kozponti temaja a sienai vegrendelet volt, amit szent Ferenc a lelkunkre kot, hogy szeressuk egymast, a szent szegenyseget es az egyhaz papjait. Egy meghato jelt is alkalmaztak: a kezunkre hamuval keresztett rajzoltak, mikozben a focelebrans azt mondta: szeresd es tards meg a szent szegenyseget. Vacsora utan egy testver magikus mutatvanyokkal szorakoztatott bennunket. Ma delelott nyelvcsoportban folytattuk. Utan a konferenciak talalkoztak. A KOTAF (nyugat Europa - es mi) a kommunikacior fontossagarol beszeltunk. Erdekes kezdemenyezes a hollandoknal, hogy nevnapokon az unnepelt testver beszel magarol, a hivatasarol. Nalunk masok mondank nehany dolgot az unnepeltrol pl. a hazfonok. Holnap az Alvernara latogatunk.

szerda, október 24, 2007

Dokumentum

Nekilendultunk rendunk 95-ben kiadott folyamatos kepzesi dokumentuma reviziojanak es miutan szinte egesz nap butykoltuk este a plenumban az olaszok razenditettek, hogy az egesz tulhaladott es egy teljesen ujra van szukseg, ami uj mentalitast, uj emberkepet, a ferences-, kozossegi elet uj megkozeleiteset tukrozi. Kezdetben tartozkodo volt a hozzaallas a tobbiek reszerol, de miutan a spanyolok is rakapcsoltak egyertelmuve valt, hogy uj dokumentum lesz. Ez viszonlylag megelepeteskent hatott, mert a szervezok nem erre keszultek. Megmondtak oszinten, hogy korabbi tapasztalatokbol kiindulva azt gondoltak, hogy egy-ket uj elem beemelesevel megoldodik a kerdes, de nem igy tortent. Nyilvan most uj metodologiat kelle kitalalni, vagy legalabb is egy uj format. Az este a szervezo csapat ezen dolgozott, ma derul ki, hogy mire jutottak. Egyreszt imponal ez a nyitottsag az ujra, a kezdemenyezes keszsege, de ugyanakkor egy kicsit morgok magamban, hogy akkor minek kinoztuk magunkat a tegnap egesz nap. Persz a valasz is keznel van: azert, hogy kideruljun, hogy igazabol uj dokumentumra van szukseg. :-) En megmondom oszinten azert szavaztam e mellett, mert arra gondoltam, hogy ha mar az olaszok igy gondoljak - es ok a huzo ero a munkacsoportunkban is - akkor adjunk lehetoseget nekik a munkara. A plenumban is elhangzott, hogy ahol a regihez ragaszkodnak, meg mindig ott van es lehet hasznalni. Ugy is amig kijon az uj eltelik egy kis ido - es remeny van arra, hogy gyakorlatibb, praktikusabb lesz. Pl. olyan reszek beillesztesevel, hogy a hazfonokok, mikent lathathatjak el jobban az animatori feladatukat stb. Igy nezunk az uj nap ele.

kedd, október 23, 2007

Erdekessegek a Kongresszusrol

Nehany viccesebb jelenetet szeretnek lejegyezni, legalabb is olyanok, amin en szorakoztam, vagy erdekesnek talaltam a kongresszus ideje alatt:
- Egyik csoportmunkan egy afrikai testver ult mellettem, feket boru, gondor fekete hajjal. Mogotte egy olasz testver irt a tablara fekete tollal. Kozben oda szol az olasz a negernek - van egy feher hajszalad, ne fessem meg feketere? Persze a mellettem levo horvat oda szolt inkabb rajzoljon az en fejemre, oda jobban lehet.
- Szinten afrikai testvert faggattunk az ottani nehezsegekrol. Mikozben egyik beszolasa az volt, hogy az egyik gond, hogy pl. telefon ugyben a semmibol a mobil telefonig ugrottak. Ugyanis nincs vezetekes telefon az egesz kornyeken, de mobiljuk mar van a testvereknek.
- A harmadik egy kedves jelenet. Ma a taivani testvert lattam, hogy az utszelre kihajlott feher rozsakat igazgatta, hogy az udvarra behajto autok nehogy hozza erjenek. Ez tenyleg termeszet szeretet.
Ma kulonben a munka erdemleges resze is elkezdodott. Eljutottunk oda, hogy kezbe vettuk a 1995-os folyamatos kepzesi dokumentumot, amely magyarul is meg van (sajan csak otthon) es elkeztuk a tovabb dolgozasat. Tobb csoport van es a dokumentum kulonfele resze jutott a munkacsoportoknak. Mi a bevezetovel fogalkozunk - azaz probalok lepest tartani a lendulettel. Mondjuk nem nagyon kegyelmeznek, mert ha ram kerul a sor fel kell olvasnom hangosan a nekem jutott reszt.
u.i Ma folyamatosan Kapisztran Janosra hivatkoztak a miseben, es azon kivul is.

hétfő, október 22, 2007

Eletterv

Ma delelott a beigert musort folyt, espedig a kozossegi eletterv. Tobbnyire csoport munka volt- prioritas megfogalmazasaval, eszkozok a megvalositashoz stb. Az olaszok nagyon belendultek igy nem igazan jutottunk szohoz. Delutan egy nagy ismetles kovetkezett, mert holnaptol modszer valtas van. Ugyanis szakcsoportokban dolgozunk tovabb. Este kozos ima volt. Eredetileg a San Damianoban lett volna, aztan meglepetes szeruen csak a kozelben levo misszios noverek templomaig jutottunk. Este nagyon szines rekreacionk volt: Peru, Kolumbia, Afrika es ehhez hasonlok, kozben spanyol zajongassal. Igy zajlik az eletunk.

Greccio, Fonte Colombo

A tegnap Greccioban es Fonte Colomboban voltunk. Nem az elso alkalom, hogy ezeken a helyeken jarok de igy a kongresszus kereteben zarandokolni sajatosabb. Uj dolgokra is felhivtak a figyelmunket. Pl. hogy ahol szent Ferenc megrendezte a Karacsonyt parhuzamosan megfestettek a betlehemi jelenetet es Grecciot es mindket festmenyen ugyanugy jelenitettek meg a kis Jezust, hogy ezzel is kiemeljek, hogy ugyanaz a Jezus volt jelen Betlehemben mint akit szent Ferenc predikaciojara megelevenedni lattak az emberek. Magnezhettuk boldog Parmai Janos cellajat (barlangjat), aki joakimizmussal vadoltak - utana volt szent Bonaventura generalis. A templomban kozos mise volt a hivekkel. Lenduletesen es szepen predikalt Massimo Fusarelli a nevelesi titkar. Ezutan egy tolakodos ebed volt - szolgald ki magad modszerrel.
Fonte Colomboban, ahol szent Ferenc a regulat irta kozos imadsagos programunk volt. A rend vicariusa Francesco Bravi vezette a liturgiat. Szentirasi reszeket olvastunk, majd mindenki kapott egy peldanyt a regulabol. Ezutan szemelyes ima, a szentely vegigzarandoklasa kovetkezett. Fel ora mulva kozosen folytattuk. Spontan imak voltak, amelyben ki-ki halat adhatott az ajandekba kapott eletformankert, es bocsanatot kerhettunk a regula ellen elkovetett hutlensegekert. Bensoseges es meghato pillanatok voltak. Ezutan mintegy egymas batoritasa keppen bekecsokot valtottunk es hatba veregettuk egymast. Egy neger testver is volt mellettem - erdekes volt vele paxolni. Estere biza jo faradtan ertunk haza. Ma reggel neki lendultunk az ujabb hetnek, az ujabb napnak. Hat igy telik erre fele.

szombat, október 20, 2007

Assisi szombati nap

A mai nap is intenziv volt erre fele. Delelott egy felvezetes utan egyeni munka kovetkezett, majd csoport munka a kozossegi tervvel kapcsolatban. A nehezsegi foka leginkabb az volt, hogy az otthoni konkret kozossegunket kellett szem elott tartanunk es errol beszelnuk. Ugy mint az Istennel valo kapcsolat, ferences karizma vitalitasa, misszio, szegenyek, celkituzesek. Egy ora volt a csoport munka, de nem volt eleg az ido. Delutan jutalmul kimenot kaptunk igy sikerult vegig barangolnom Assisit. Volt benne ima, gyaloglas, hideg stb. Erdekes volt ismeroskent koszonteni azokat a testvereket, akik a kongresszus resztvevoi es itt-ott ossze talalkoztunk. Holnap, vasarnap egesz napos zarandoklat lesz. Ugy emlekszem Fonte Colombo es Greccio az uti cel. A szellemi nunka hetfon folytatodik, szinten a kozossegi eletterv a tema - elegge hajtjak ezt a temat. Mindneki kivancsi, hogy hova fogunk kilyukadni ezzel.
Mindenkinek szep vasarnapot. Udvarhelynek kiemelten.:-)

Rekreacio

Az este kiderult, hogy nem brazilul rekrealunk, hanem Oceania, Korea, Japan, Uj-Zeland, Singapur, Ausztralia, India van soron. Nagyon szines rekreacio volt, minden fele ertelemben. Egyik erdekes sajatossag a rizs bor volt, mindenfele nyelven enekelt vidam dalok, kozos korus, vidam kis kinai testver szereplese. Nagyon jo tapasztalat ez a nemzetkoziseg - egy-egy villanas a kulturak sokfelesegebol. Ma reggel a Santa Maria Angeli kriptajaban volt a kozos mise, azoknal a romoknal ahova szent Ferencek gyekenyes kaptalanra gyultek ossze. Most folytatodik a kongresszus, tudtommal a kozossegi terv a kovetkezo temenak.

péntek, október 19, 2007

Folytatas

Szoval a mai tema a szemelyes es kozossegi terv. Egy elegge bonyolult bevezetes utan szemelyes gyakorlat kovetkezett. 9-10 szemelyes kis csoportokban dolgozunk az eloadasok utan. Most az volt a feladat, hogy minden tagrol irjunk ket pozitiv dolgot. Ezutan kovetkezett a megosztas. Sajatos es szep elmeny volt hallgatni amit a testverek egymasrol mondtak. Nyilvan nekem a legizgalmasabb az volt amit rolam mondtak, hogy kb. egy het utan hogyan latnak. Biztosan sokkal nehezebb lett volna, ha a negativumot mondjak - de igy is ad gondolkodni valot. Es ugy tunik mas is igy van ezzel. Este Brazil rekreacio lesz. Kivancsi vagyok. na es ne felejtsem el, a mai ebednel mindenfele tengeri mutyuru volt - vagyis nem tudnam megmondani mit ebedeltem.:-)

Kongresszus-Ima es eloadasok

A tegnap este a klarisszakkal kozos szentsegimadasunk volt a Santa Chiaraban. Egy kicsit hosszunak tunt, de elmelyult es egyben sajatos volt. Egy szimbolumot is alkalmaztak - kenyeret osztottak ki kozottunk, mint a kozos lelki taplalkozas szimboluma. Elotte setaltam Assisi utcain es meg a Szent Ferenc bazilikaba is sikerult beternem. Imadkoztam szent Ferenc sirjanal a provinciaert, a kozossegemert, a rambizottakert es nyilvan onmagamert. Orvendtem a lehetosegnek, es lelkileg taplalo volt.
Delelott erdekes eloadast tartott egy pszichologus, aki egy egyhazmegyei kozossegben el, mint Istennek szentelt szemely. Egy virtualis kort tettunk egy elkepzelt rendhazban es megneztuk, hogy milyen valasztasok (discernimento) lehetosegek es kihivasok elott allunk pl. a kapolnaban (templomban), ebedloben, kozossegi termekben, irodaban, ahol a hivekkel talalkozunk. Talan ezen meg erdemes lesz dolgozni, elgondolkodni. Este ket magyar testverrel talkoztunk akik meghivtak egy pizzara. Csodak - csodaja a pizza neve, amit fogyasztottunk "ferences pizza", ki gondolta volna? :-) Ma a szemelyes es kozossegi eletterv a tema, hat errol majd kesobb. Egyreszt mert kavarog bennem a sok informacio, masreszt nagy a toloakodas a gepek korul.
Udv

csütörtök, október 18, 2007

Kongresszus -mèg egy nap

A tegnap delelott a kongresszus temaja az igazsagossag es beke volt, delutan pedig az evangelizacio. Ay z igazsagossag es beke temajaban tobb megrazo dolog is elhangzott. Peldaul az afrikai testverek meseltek a szulofoldjukon jelenlevo konfliktusokrok, haborurol, eroszakrol. Elegge megdobbento volt, amiket elmondtak. Az alap kerdeds az volt, hogy a folyamatos kepzesben hogy lehet jelen az erre valo odafigyeles. Delutan az evangelizacio es misszio temejaban szinten jo volt nemzetkozi szinten latni, hallani dolgokat. Azt, hogy Szicilia vallasosabb mint eszak-Olaszorszag. Hogy afrikaban is kuzdenek hasonlo problemakkal, mint Europaban. Vagy epp a nyugati orszagok, ahol egyre osszetettebb a nepesseg es nagy kihivas, mert a mas kultura, nyelv ma mar az ajto elott van. A masok fele iranyulo misszio mar a kornyezetunkben is jelen kell legyen. Szo esett a mindennapi evangelizacios tevekenysegrol is. Arrol, hogy elobb hagynunk kell magunkat evangelizalni, es utana, vagy ezzel parhuzamosan kezdhetunk evangelizalo "tevekenysegbe" Azonban nem is tevekenysegrol van szo elsosorban, hanem eletrol, jelenletrol. Nem is egyszerul kihivas. Allando keresest, keszenletet, parbesszedet es maghallgatast igenyel, elsosorban Isten kereseset, es egyben az emberekkel valo hiteles, mely talalkozas kereseset.

szerda, október 17, 2007

Meg egy kongresszusi nap

A tegnap a kongresszuson a szabaddag temaja utan, a munka dokumentum alapjan Fusarelli, rendunk nevelesi titkara eloadast tartott, majd kiscsoport kovetkezett. Hat ott nem tul sokat mondtam, de arra jok ezek a kiscsoportok, hogy megtudjam masok mit tesznek, hogyan szervezik a kepzest. Ami ujabb meglatas eddig, hogy a folyamatos kepzes szervesen illeszkedik a mindennapi elethez, a tobbi szinte rendkivuli modszer: pl. talalkozok szervezese. Ez egyreszt jo hir, masreszt talan igy nehezebb, mert tenyleg folyamatossagrol van szo es nem csupan nehany rendkivuli alkalomrol. Aztan ezen tul, hogy mi van - az a nagy kerdes. Mindenkepp hozzaallas, mentalitas kerdese - ennek kell-ene folyamatosan valtoznia, szembesulnie a realitassal.
Az este az imat vegul is a Porciunkulahoz kozel, a rendhazban vegeztuk.
Utana rekreacio volt a del amerikai testverek szervezeseben, a szokasos es ismeros temperamentummal. Lenduletes es mozgalmas volt. Most mar, nem sokara folytatodnak az eloadasok. Beke az olvasonak.

kedd, október 16, 2007

Kongresszus

Intenziv az Assisibeli kongresszus. A tegnap este jo volt setalni es megcsodalni a kivilagitott Assisit. Meg nem volt idom felmenni a varosba, mert a Porziunkulanal vagyunk, de talan ma este a San Damiano elott lessz a kozos ima. A kongresszus mai eloadasaban a szemely es a szabadsag volt a tema. Mindenkepp kihivas a szerzetesi eletben a szabadsagunk felelos kezelese es a lehetosegek kiaknazasa a novekedesunk erdekeben. Vegul is a szabadsag Istentol kapott ajandek - amit "illik" megbecsulni.

hétfő, október 15, 2007

Assisi

Hat ugy tortent, hogy jelenleg Assisiben vagyok rendunk folyamatos kepzesi titkarainak a konferenciajan. Sok irni valom lenne, de szorit az ido, sokan varnak a gepre, es hat eleg nehezen jutottam gep kozelbe. Gondlom majd kesobb vissza fogok terni a temara. Most kulonosen is a Gondviselo joindulatan mulik sokminden, en pedig halas vagyok ezert a kiseresert. Mindenkinek udvozlet.