hétfő, április 27, 2009

Szent Ferenc regulája

P. Federico Lombardi SJ jegyzete

A Vatikáni Televíziós Központ szombatonként jelentkező "Octava Dies" című műsorában a jezsuita igazgató ezúttal a 800 éves ferences rend lelkiségének aktualitásáról beszélt.

1209-ben nyert pápai jóváhagyást Ferenc regulája. Ünnepélyes szentmisével emlékeztek az évfordulóra a szerzetesek, akik megújították fogadalmaikat. Benedek pápa április 18-án beszéddel köszöntötte a népes ferences család tagjait. Az egyház minden szentje az Evangéliumot tette meg élete alapszabályának. Ferenc esetében azonban ez sajátosan nyilvánvaló. A szegénységben, egyszerűségben és szeretetben, amelyet hirdetett, a keresztények mindig könnyen felismerték az Evangélium ihletését. Az egyházon kívül is befogadták Szent Ferenc egyszerű és erőteljes üzenetét a szeretetről és a békéről.

Rendkívüli karizmája időtálló, amelynek terjedését biztosította és egyben megsokszorozta az egyházi jóváhagyás. "Menj, és építsd újjá egyházamat!" - mondta a kereszt Szent Ferencnek. "Menjetek és építsétek tovább az Úr házát, az egyházat" - mondja XVI. Benedek. Arra szólítja ma Ferenc követőit, hogy segítsék felépülni az embereket a bűn pusztításából; az egyház lelkipásztorait pedig, hogy újítsák meg az Úr nyáját. Ennek a hivatásnak az örök frissessége ajándék mindenki számára. Az Evangélium megélése segít megőrizni az egyház fiatalságát, és békét hoz az emberi család számára - zárja eheti jegyzetét P. Federico Lombardi.

vasárnap, április 26, 2009

Be kell illeszteni a bibliát az egyház életébeAz egyházi környezet lehetővé teszi, hogy a Szentírást megértsék, mint iránymutatót, normát és szabályt az egyház élete és a hívek lelki növekedése számára.

szombat, április 25, 2009

Tanúi Vagytok!

A Feltámadott, nekünk is felkínálja a találkozás kegyelmét. Szeretné, hogy tapasztalatot szerezzünk Róla, hogy mintegy megtapintsuk-, meglássuk az imában, a szentmisében, az összegyűlt hívek közösségében. Ebből a találkozásból fakad a Húsvéti hit, ez a tapasztalat építi és gazdagítja, amelyről azután tanúságot kell tennünk. Adjuk tovább másoknak is a megtapasztalt hit örömét, hogy a szívűnkben megszülessen az ajándékba kapott béke, amellyel a feltámadott Jézus köszöntötte az apostolokat: „Békesség nektek.” ..... tovább

csütörtök, április 23, 2009

Galileo és a VatikánAz Asztronómia Évében a Vatikán koncertekkel, liturgikus ünneplésekkel és kongresszusokkal irányítja Galileo Galileire a figyelmet.

szerda, április 22, 2009

Legyetek élő evangélium!A pápa Castel Gandolfóban fogadta kihallgatáson a ferences család tagjait, akik gyékényes káptalanra (rendi gyűlésre) jöttek egybe Assisiben.

kedd, április 21, 2009

Krisztus alakja a filmművészetbenKrisztus alakja a századok során mindig várakozásokat és vitát váltott ki. Sok olyan rendező és színész van, aki a mozi történetében szembe került Jézus alakjával tapsot aratva vagy kritikát váltva ki.

hétfő, április 20, 2009

REGINA CAELIRegina Coeli, Vasárnap Április 19

Húsvéti idő

Jn 3,1-8
A tegnapi nappal lezáródott húsvét nyolcada, de a húsvéti idő tovább folytatódik. További húsévi kegyelmekben reménykedhetünk, hogyha a szívunk nyitott ezek befogadására. A lelki újjászűletés mindig időszerű, és mindig sürgős.

vasárnap, április 19, 2009

Ne légy hitetlen!

Az első Húsvét óta az apostoli egyház legfőbb gondja, hogy élő maradjon a kegyelem, ezért nevezi a vasárnapot az Úr napjának. Valójában minden vasárnap húsvétot rendez, a feltámadott Urat ünnepli. Közösségbe hív meg bennünket, hogy Urunk halálát és feltámadását ünnepeljük. Jézus velünk akar maradni, meg akar erősíteni, azt akarja, hogy kereszténységünk örömet jelentsen. Nem maradhatunk távol a templomi közösségtől, mert ezzel önmagunkat szegényítjük, nekünk van belőle veszíteni valónk. S ha valami miatt távol lettünk volna, akár fizikailag, akár lelkileg, térjünk vissza, mint szent Tamás. Így a krisztusi kegyelemben és a közösség megtartó erejében bízva reményünk van, hogy támaszt találunk húsvéti hitünkben a küzdelmeinkhez, vagy éppen nehézségeinkben. ..... tovább

csütörtök, április 16, 2009

Újítsuk meg szíveinket Krisztusban!XVI. Benedek a Szent Péter téren mutatta be Húsvétvasárnap az ünnepi szentmisét: „A Feltámadott előttünk jár, és elkísér bennünket a világ útjain, ő a mi reménységünk, ő a világ igazi békéje”.

vasárnap, április 12, 2009

"Örvendetes napunk támadt!"


Az élet minden árnyoldala mellett a húsvéti jelek, a feltámadás jelei ma is erőteljesen jelen vannak. Ez tapasztalható meg az Egyház életerejében, sokak rejtett hitében és evangéliumi életében, a húsvéti szentségekben, a liturgiában, az Egyház imájában és még annyi más rejtett jelben, amely csak a hit szemével láthat és értelmezhető. Adja Isten, hogy ezek a hit tapasztalatok, a hitben való látás minket is vezessen el Húsvét örömére. .... tovább

szombat, április 11, 2009

NagyszombatA húsvéti történet, a mi életünk tükre is. Földi életünk kereszt útján sokszor végérvényesnek, lezártnak tekintünk dolgokat. Néha azt gondoljuk, hogy egészen behatárolódnak az élet lehetőségeink. Nehezen látunk ki egy-egy megpróbáltatásból, szenvedésből. Netán valamilyen félreértés, családi konfliktus fogságában élünk. Vagy épp egy elhunyt szeretett személy gyászolunk, e-miatt szomorkodunk. Mindez a kenet vivő asszonyok példájára reménytelen útnak tűnhet. Mégis fontos megtartanunk az irányt, Krisztus fele kell menetelnünk, nála kell megoldást keresnünk. Hogyha nem hűl ki a Jézushoz való ragaszkodásunk, meg van annak a lehetősége, hogy az élő Krisztussal fogunk találkozzunk. .... tovább

csütörtök, április 09, 2009

Jézus Szeretetének Emléke

Minden szentmise Jézus kereszt áldozatának emlékünnepe és annak megjelenítése. Ez kiemelt módon jellemzi a Nagycsütörtök esti szentmisét, amelyet az utolsó vacsora emlékére végzünk. Ma a templom az utolsó vacsora termévé lesz. A szentmise mindhárom olvasmányában kiemelt módon szerepel a meghagyás, az emlékezésre. Számunkra vajon mennyire tapasztalat az Úr Jézus irántunk való nagy szeretete? Ez viszont-szeretetre ösztönöz-e?..... tovább

szerda, április 08, 2009

Az Idő

"A Mester üzeni: Közel van az én időm." Mt 26, 14-25
Isten az időben cselekszik értünk. Időbeli közelséget, jelenlétet vállal értünk. Nekünk is időt kell szánnunk Istenre, a lelkiekre, mert az üdvösségünk az időben valósul meg. Tehát nem közömbös az, hogy mire fordítjuk az időnket. A Nagyhét, Húsvét legyen számunkra is Szent Idő.

kedd, április 07, 2009

Csiksomlyói PassióHazatért a Csíksomlyói Passió.

Éjszaka volt

Mihelyt átvette a falatot, Júdás nyomban elment. Éjszaka volt.” A legnagyobb a lelki sötétség, mert kint valójában tele hold volt. A lelki sötétségre való utalás miatt volt fontos ezt megjegyezni. Minél inkább távolodunk Jézustól annál nagyobb a lelki sötétség. Keressük az Ő közelségét, hogy részünk legyen kegyelmének megvilágosító fényében...... tovább

hétfő, április 06, 2009

Virágvasárnapi BevonulásRészlet a Názáreti Jézus filmből (angol).

Minek van elsőbbsége?

Jn 12,1-11 "Karióti Júdás, megszólalt: "Miért nem adtuk el ezt a kenetet háromszáz dénárért, és miért nem osztottuk szét a szegények között?" Ezt azonban nem azért mondta, mintha gondja lett volna a szegényekre, hanem mert tolvaj volt: ő kezelte a pénzt, és az adományokat ellopkodta. Jézus azt mondta neki: "Hagyd békén őt, hiszen temetésem napjára teszi."
Számunkra is tanulság, hogy semmiféle praktikusnak ki kiáltott világias szempont nem előzheti meg Isten szolgálatát.

vasárnap, április 05, 2009

Hozsanna Dávid Fia

Ezen a napon együtt van az öröm és a fájdalom. Két kép, két jelenet áll előttünk a Jézust dicsőítő, hozsannázó tömeg és azok, akik keresztre kívánják őt. Jézus virágvasárnapi bevonulását ünnepeljük, de az evangélium az ő szenvedéséről szól (passio) A mai szentmise sajátosan jeleníti meg ezt. Szentmise elején van a barkaszentelés – körmenet. Az evangéliumban Jézus szenvedés történetét halljuk. Mindez megmozgatja a gondolatvilágunkat, érzéseinket és cselekvésre ösztönöz. Évenként megismétlődve, csodálkozva kérdezzük, hogy kiálthat ugyanaz a tömeg hozsannát is, és hogy kérheti Jézus keresztre feszítését. Azonban nem nehéz felismernünk az ember ingatag jellemét. A történelem sokszor ismétlődött ..... tovább

csütörtök, április 02, 2009

Kereszttel ÉlniElmélkedés

II. János Pál-Santo subitoII. János Pál pápa temetésekor a tömeg azonnali szentté avatását kérte: „Santo subito!” A boldoggá avatási eljárás sikeresen halad előre.
Április 2-án lesz négy éve annak, hogy elhunyt II. János Pál pápa. Hat nappal később, a temetésekor a tömeg azonnali szentté avatását kérte: „Santo subito!”

szerda, április 01, 2009

Az Igazság szabaddá tesz


,,Ha megmaradtok tanításomban, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.''