kedd, július 31, 2007

Az egyházi mozgalmak.......

P. Szentmártoni Mihály SJ. sorozata a lelkiségi mozgalmakról:
-Múltkori előadásában az atya arra utalt, hogy a lelkiségi mozgalmak átvesznek olyan szerepeket a plébániák életében, amelyek képesek éltetni a pap nélküli közösségekben a lelki életet. Azt jelenti ez, hogy a jövőben esetleg megszűnnek a mai értelemben vett plébániák?
1. rész 2. rész. 3. rész. Befejező rész

Porciunkula ünnepe elé

Kovalcsik Cirill OFM írása Porciunkula ünnepére: >>>>>> itt
A Porciunkula részecskét jelent, annak a kis földdarabnak a neve, ahol ez a szentély épült. Szent Ferenc tulajdonul sosem kívánta bírni, így a mai napig a testvérek egy nagy kosár hallal váltják meg a használat jogát a bencés apáttól, hogy még a gyanú se merüljön fel, hogy ez a „testvérek háza és temploma”.
A porciunkulai búcsú elnyerhető augusztus 1. déltől másnap estig a ferences templomokban, valamint minden székesegyházban és plébániatemplomban.

hétfő, július 30, 2007

Loyolai szent Ignác

1521 pünkösd vasárnapján egy ágyúgolyó súlyosan megsebesítette a spanyol király szolgálatában álló Ignácot. Ez szolgált indítékul ahhoz, hogy a spanyol király szolgálatát fölcserélje Krisztusnak, az ég és föld Urának szolgálatával. >>>>> tovább

Új nap

Kiv 32,15-24.30-34; Zs 105,19-23; Mt 13,31-35
Amíg Mózes a Sinai hegyen tartózkodott a nép bálványimádásba esett. Közbenjáró imájára Isten megkegyelmezett a népnek. Egy új nap, új hét kezdetén kérjük Isten kegyelmét önmagunk számára, imádkozzunk azokért akiket Isten ránk bízott.

szombat, július 28, 2007

17. évközi vasárnap

Az imában tükröződik a leghitelesebben, hogy kik vagyunk, vagy mit tartunk fontosnak, lényegesnek. Van aki, a kérő imát tartja elsődlegesnek, vagy egyetlen imafajtának, más már a dicsőítő, közbenjáró imát is gyakorolja. Ami a legjellemzőbb az imában és minden embernél, minden vallásban közös, hogy az ima Istennel folytatott párbeszéd. >>>> tovább

Jó és rossz

Kiv 24,3-8; Zs 49; Mt 13,24-30
Az evangélium arra irányítja rá a figyelmünket, hogy mind az egyéni életünkben, mind a környezetünkben együtt létezik a jó és a rossz. A jó győzelmének reményében, vagy más céloktól ösztönözve gyakran türelmetlenek vagyunk a rosszal szemben. Pedig a megítélés és a végső ítélet Istenre tartozik. A számunkra ajánlatos magatartás, a türelmes hozzá állás.

péntek, július 27, 2007

Gyümölcsök

Kiv 20,1-17; Zs 18B; Mt 13,18-23
Az Ó-szövetségi olvasmányban a tízparancsolatról olvasunk. Az evangélium nyilvánvalóvá teszi Jézus szándékát, hogy a tanitása gyümölcsöt gyökeret verjen a lelkekben és bő gyümölcsöt hozzon.

csütörtök, július 26, 2007

Szent Joakim és Anna

Sir 44,1.10-15; Zs 131; Mt 13,16-17
Jézus Krisztus nagyszülei, a Szűzanya szülei. A II században terjedt el a tiszteletük. Az evangéliumban Jézus boldognak nevezi azokat, akik kapcsolatba kerülnek vele: " A ti szemetek azonban boldog, mert lát, és a fületek, mert hall." Erre a boldogságra hív bennünket is. >>>>>> bővebben a Virtuális Plébánia honlapján

szerda, július 25, 2007

Szent Jakab

2Kor 4,7-15; Zs 125; Mt 20,20-28
Szent János testvére. Benne elsőként teljesedett az Úr Jézus jövendőlése: "a szenvedések kelyhét ki kell innotok." Elsőként halt vértanú halált az apostolok közül. Heródes végeztette ki Kr.u 42 körül. A hagyomány szerint a sirja Spanyolországban, Santiago de Compostellaban van. Legyünk mi is Isten országának építői, apostolai. >>>> bővebben a katolikus.hu oldalon

kedd, július 24, 2007

Szent Kinga

Szent Kinga számára, kezdetben királyi feleségként, majd férje halála után klarissza nővérként, Isten akaratának a keresése volt a legfontosabb. >>>>> tovább

hétfő, július 23, 2007

Szent Brigitta

Európa társ védő szentje
1303-ban született. Nyolc gyerek édesanyja volt. Szent Ferenc Harmadik rendjének tagja volt. Férje halála után szerzetes rendbe lépett. Sőt rendet alapított. Több művet irt, amelyben misztikus élményeiről számol be. Rómában halt meg 1373. július 23-án.Élete, az evangélium szellemében bő termést hozott. Legyen ez számunkra is ösztönző, hogy Jézushoz a szőlőtőhöz kapcsolódjunk. >>>>>> bővebben a virtuális plébánia honlapján

vasárnap, július 22, 2007

Mária Magdolna

Én 3,1-4a vagy 2Kor 5,14-17 Zs 62 Jn 20,1-2.11-18
Akik a kereszten, a szenvedésen, bűnön és halálon túl is meglátják az Istent, találkoznak vele a feltámadott Krisztusban.A Szentírás három Mária Magdolnát ismer: >>>>>> tovább

szombat, július 21, 2007

16. évközi vasárnap

A vasárnapi szentírási szakaszok központi témája az Istenre irányuló tekintet. Ez pedig, mind az Ó-szövetségi, mind pedig az Új-szövetségi olvasmányban vendéglátás közben lesz nyilvánvalóvá. >>>>> tovább

Brindisi szent Lőrinc

1559-ben született Brindisiben. 16 éves korában kapucinus lett. Velencében és Páduában tanult. A Szentírás iránti szeretet valóságos szenvedélyévé lett. 1582-ben szentelték pappá. Nemsokára már nagyon ismert szónok és a papnövendékeknek teológiát tanított. Irodalmi műveit és egész tudását az Egyház szolgálatába állította. Sok munkát írt a hit megvilágosítására. Szigorúság, bölcsesség, az Eukarisztia és Mária iránti szeretet voltak jellemző vonásai. Mint állandó és eredményes igehirdető bejárta Európát. 1610-ben Székesfehérvár visszafoglalásakor ő lelkesítette a török ellen harcoló keresztény katonákat. Lisszabonban halt meg 1619-ben.
forrás: http://www.plebania.net

péntek, július 20, 2007

A törvény betűje

Kiv 11,10 - 12,14; Zs 115; Mt 12,1-8
Jézus újra vitába száll a farizeusokkal. A törvény betű szerinti értelmezése helyben topogás, vagy éppen akadály is lehet. A lelkület az alapvető és meghatározó: "irgalmasságot akarok és nem áldozatot." A Jézussal való személyes kapcsolatnak semmit nem szabad elébe helyezni.

szerda, július 18, 2007

Szent Hedvig királyné

Kiv 3,1-6.9-12; Zs 102; Mt 11,25-27
1374-ben született. Nagy Lajos és Boszniai Erzsébet lánya volt. 1384-ben Lengyelország királynőjévé koronázták. Kolostorok, templomok pártfogója volt. Nagy szeretettel fordult a betegek, özvegyek, árvák fele. Szükség esetén, saját kezűleg ápolta őket. 29 éves korában halt meg Krakkóban. Imádságos élete, példás magatartása ösztönözzön bennünket is jócselekedetekre.

hétfő, július 16, 2007

15. évközi hét, Kedd

Kiv 2,1-15a; Zs 68,3-34; Mt 11,20-24
Jézus nyilvános fellépésével meghirdette Isten Országát. Vándor prédikátor módjára kereste fel a jelentősebb településeket, hogy bűnbánatra szólítsa fel annak lakóit. >>>>>> tovább


szombat, július 14, 2007

Szent Bonaventura

1218-ban született. Gyermekkorában egyszer súlyosan megbetegedett, ekkor anyja szent Ferencnek ajánlotta, ha felépül. Csodás gyógyulásának emlékére kapta a Jó szerencse nevet. Erre a gyerekkori gyógyulásra mindig megrendülten és hálásan emlékezett. Tudása és bölcsessége mély vallásossággal és alázattal párosult. >>>>>> tovább

15. Évközi Vasárnap

Az Ó-szövetségben sem volt elégséges a csupán külső igazodás az Isten által adott törvényekhez, Mózes felhívása arra buzdít, hogy mindenki szíve-lelke mélyéből térjen Istenhez. Nem tűnt elégségesnek az a tény, hogy Isten szívünkbe írta az ő törvényeit, szükséges volt az Úr Jézus által adott kinyilatkoztatásra, magyarázatra.
>>>>>tovább

péntek, július 13, 2007

Körlevél - Áthelyezések

Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek körlevele, amely tartalmazza az áthelyezéseket, valamint a plébániák használatában lévő státusi tulajdonú ingatlanok visszaszolgáltatását. >>> tovább az érsekség honlapján

szerda, július 11, 2007

Szent Benedek

A nyugati szerzetesség atyja. VI Pál pápa Európa fő védőszentjévé nyilvánította. Az ő példája, valamint Szent Péter megnyilatkozása a mai evangéliumban: "nézd mi mindent elhagytunk" ösztönözzön tökéletesebb Krisztus követésre.
>>>>>> Bővebben a Virtuális Plébánián

szombat, július 07, 2007

14. Évközi Vasárnap

Jézus azért hívja meg a tanítványokat, hogy elküldhesse oda, ahová ő maga is szándékozik eljutni. Tehát ez a kiválasztás nem kiváltság, hanem feladat, szolgálat Isten országáért vállalt küldetés. Meglepő a tanítványok eszköztelensége: „ Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut.” >>>>>>> tovább

péntek, július 06, 2007

Meghívás

Csodálatos Jézus pedagógiája, abban az élethelyzetben szólította meg Mátét, amelyben épp akkor volt: „…látott egy Máté nevű embert, aki a vámasztalnál ült. Így szólt hozzá: Kövess engem>>>>>> tovább


kedd, július 03, 2007

Szent Tamás

Szent Tamás apostol ünnepe a húsvéti idő kegyelmeire emlékeztet, hisz apostolként életének legmeghatározóbb eseménye a Feltámadott Krisztussal való személyes találkozás volt. >>>>> tovább

hétfő, július 02, 2007

Sarlós Boldogasszony

Mária meglátogatta rokonát Erzsébetet. A találkozás örömében hálát adtak a kegyelem tapasztalatáért. A csíksomlyói kegytemplom búcsúünnepe. Mi is ott ünnepeltünk, a hívekkel és több paptestvér közösségében.
>>>>> gondolatok az ünnepről a Virtuális Plébánia Honlapján