csütörtök, szeptember 30, 2010

Szent Jeromos

Szent Jeromos ünnepén mindig felfigyelek a Szentírás iránti nagy szeretetére, amelynek a lefordításáért képes volt nagy áldozatokat vállalni.
Olvasd el a 2008-ban irt bejegyzést: szent Jeromosról itt....

szerda, szeptember 29, 2010

Szent Mihály


Az angyalok életérő nincsenek az emberekéhez hasonló életrajzi adatok.  Az ô életük más formában valósul meg. Történetük a teremtéssel kezdôdött, ôk lettek a legtökéletesebb teremtmények. Kegyelembe öltöztek - tanítják a szent írók - és próbára lett téve a hűségük.
Istentől kapott szabad akaratuk tette lehetôvé a jó angyalok számára a hűséget, a lázadóknak pedig a bukást. A hűséges-, jó angyalok jutalma örök boldogság, a bukottak számára a büntetés az örök kárhozat lett. A szenthagyomány Mihályt teszi meg a nagy harc vezérévé, ebben a harcban a bukott angyalok le lettek taszítva a mennybôl (Jel 12, 7-9).
Mihályé és angyaltársaié lett a mennyország, mert Isten volt az egyetlen gazdagságuk. Menedékük és fegyverük Isten volt. Lucifer úgy gondolta, hogy elég lesz önmagának, függetlenedni akart, és ezzel bezárult a léte, behatárolta saját magát. Lucifer uralkodni akart, eldönteni jót és rosszat, Istentől függetlenül. A jó angyalok viszont szent Mihály vezetésével Isten szolgálatában, küldetésük teljesítésében lettek pozitív létezők, angyali lelkek - ez határozza meg őket - tudják, hogy másként nem létezhetnek.
            Mózes testét halála után angyalok temették el ismeretlen helyre (MTörv 34, 5-7), nehogy a zsidók bálványként tisztelhessék. Mihály fôangyal volt az, aki viaskodott a Sátánnal, védve Mózes testét (Júd 9). Ô az angyal, aki Dánielnek megviszi a hírt a szabadulásról és az óvásról (Dán 13, 1). Dániel könyvében – ahogy az első olvasmányban hallottuk (12,1), – Mihály őrködik a választott nép fölött; ő Isten tekintetének hűséges hordozója. Júdás levele úgy állítja elénk, amint a Sátán ellen küzd Isten barátai ügyében. A Jelenések könyve pedig a sárkány ellen folytatott nagyszerű küzdelemben mutatja őt. A Sátán az Asszonyt támadja, a Messiás édesanyját és az Egyház jelképét. Szent Mihály itt a történelem fölött kimondott isteni ítélet eszköze.
A keresztény hagyomány szerint Nagy Szent Gergelynek is megjelent Hadrián császár mauzóleuma felett, jelezve a nagy pestis járvány végét.
Ma Rómában az Angyalvár tetején látható szent Mihály ércszobra és erre a jelenésre figyelmeztet. Szent Mihályt lovagrendek tisztelték védô szentjüknek, hadseregek hímezték képét zászlóikra. Szent István apostoli királyunk az ő védnöksége alá helyezte egyházmegyénket. Erős védelmezőre, harcosra volt szükség, hogy a kereszténység győzzön a pogány erők felett. És győzött a kereszténység.
            Nem csak a múltban volt szükség ilyen határozott Isten melletti kiállásra. A keresztény név mindenkor kötelez. Nekünk is angyali lelkekké kell válnunk, Isten szolgálatában a jó ügy oldalán.
            Lucifer birtokolni akartra önmagát, saját akaratát és ezzel igazi önmagát veszítette el. Ma az embereket akarja birtokolni, hogy elvonjon Isten szolgálatától.
            Szent Mihály mindent Istennek adott vissza - dicsőséget, tiszteletet. A nevében hordozza azt, hogy ki olyan, mint az Isten?
            Nekünk is meg kell tanulnunk, hogy nem kereshetünk kizárólag földi érvényesülést, azt hogy minden áron uraljunk mindent és mindenkit. Semmilyen felsőbbrendűségi érzést nem táplálhatunk önmagunkban, mert ezzel önnön létünket, keresztény életünket, lényünk legmélyét támadnánk. Szent Mihály főangyalhoz hasonlóan legyünk azon, hogy minden tehetségünkkel Istent szolgáljuk, hogy ez által nyerjen igazi értelmet minden tettünk és egész földi életünk.

kedd, szeptember 28, 2010

Milyen lelkület....?26. évközi hét, kedd. Szentmise Udvarhelyen a Barátok templomban. Főcelebráns Ft. Vass Ince, koncelebrál Ft. Hajdú Gyula nyugalmazott rektor, predikáció fr. Mihály.

csütörtök, szeptember 23, 2010

Szent Pió

Szinte "kortárs" szentnek mondható. Hires és ünnepelt, szent életű lelkipásztor volt. A testén viselte Jézus sebhelyeit. Minden nehézség és megpróbáltatás ellenére gyümölcsöző tevékenységet folytatott.
Nagyon sokan keresték fel, hogy részt vegyenek a szentmiséin, vagy azért hogy szentgyónást végezhessenek. Naponta hosszú órákat töltött a gyóntatószékben. Gyónói nemcsak Olaszországból jöttek, hanem egész Európából, sőt a tengeren túlról is. Sorszámot kapott mindenki és e számhoz kellett igazodnia. Időnként nemcsak napok, hanem hetek kellettek, hogy sor kerüljön valakire.
Prédikáció itt,   valamint egy honlap róla, magyar nyelven. 

szerda, szeptember 22, 2010

Ferences Félóra 14Szent Ferenc Stigmatizációja
Beáta nővér fogadalma, interjú
Örök fogadalom a provinciában, Interjú Fr. Alberttel

kedd, szeptember 21, 2010

Szent Máté

Jézus gyakran megáll mellettünk is, ránk néz és azt mondja: „jöjj kövess engem..” A hívás meghallásának és elfogadásának legfontosabb feltétele, annak a ténynek az őszinte belátása és megvallása, hogy nagyon rászorulunk Isten ingyenes kegyelmére, az Ő irgalmára. Nem átalkodhatunk meg farizeus módra, hisz nincs minden rendben, az életünkben, akad még bőven javítani való. A mai napon legyen ösztönző számunkra szent Máté apostol példája és azok a szavak, amelyeket a szent leckében hallunk: „Testvéreim!…Éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok, teljes alázatban, szelídségben és türelemben.”
 A prédikáció teljes egészében..

hétfő, szeptember 20, 2010

szombat, szeptember 18, 2010

péntek, szeptember 17, 2010

Szent Ferenc Stigmatizációja

Sent Ferenc atyánk a megfeszített Krisztust megtérése elsõ pillanatától ha-
láláig lángoló áhítattal és tisztelettel övezte, õt szóval és cselekedettel hirdette.
1224-ben, két évvel halála elõtt elvonult Alverna hegyére, hogy ott Szent Mi-
hály tiszteletére 40 napos böjtöt tartson. Szept. 14-én, Szent Kereszt Ünnepén
vagy akörül, amikor imádságba merült, megjelent neki a megfeszített Krisztus
szeráf alakjában. „Örvendett annak a kedves tekintetnek, amellyel Krisztus õt
nézte, de a keresztre feszítés a résztvevõ fájdalom tõrével az õ lelkét is átjárta.”
A látomás után vette észre, hagy testén viseli Krisztus öt sebét. Igyekezett eze-
ket elrejteni, de ez nem sikerült. Több tanú is bizonyítja, hogy látta kezein, lá-
bain ás oldalán a be nem gyógyult sebeket. Õ az elsõ az Egyház történetében,
akirõl tudjuk, hogy Krisztus sebhelyeit hordozta. XI. Benedek pápa (1303-
1304) engedélyezte az ünnepet Szent Ferenc rendje számára.
„Szent Ferenc a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén kora hajnalban
cellája ajtajában így imádkozott: Uram Jézus Krisztus, két kegyelmet kérek tõ-
led, mielõtt meghalok. Az egyik, hogy érezhessem lelkemben és testemben,
amennyire lehetséges azt a fájdalmat, amit Te, édes Jézus, keserves kínszen-
vedésed alkalmával elviseltél. A másik az, hogy érezhessem szívemben,
amennyire lehetséges, azt a túláradó szeretetet, amely T’éged, Isten Fiát arra
indított, hagy értünk, bûnösökért oly szörnyû szenvedéseket önként és szíve-
sen magadra vállalj.”
Fioretti. Függelék: Szent Ferenc sebhelyeinek története.

Imádság:
Istenünk, te Fiad szenvedésének jegyeit Szent Ferenc atyánk testében cso-
dálatosan megújítottad, hogy szívünket szereteted tüzével lángra lobbantsad.
Add, hogy Fiadat követve halálának hasonlóságában, föltámadásának is ré-
szesei lehessünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus által.

Kovács Kalixt ofm

kedd, szeptember 14, 2010

Szent Kereszt FelmagasztalásaSzentmise Udvarhelyen, a Barátok templomában Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepén. Misézik: Ft. Vass Ince, prédikáció fr. Mihály ofm

péntek, szeptember 10, 2010

24. évközi vasárnap


,,Apám! Vétkeztem az ég ellen és teellened; már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz.''

kedd, szeptember 07, 2010

Ferences Félóra 13San Damiano (9) régi ebédlő
San Daminaoi kereszt, Mária
A Boldogságos Szűz dicsérete
Interjú a jelöltekkel

A kassai vértanúk

A bizalom olyan alapvető emberi erény, amely nélkül lehetetlenné lesz az élet. Azt hogy bízzanak bennünk és, hogy mi is bízhassunk másokban annyira igényeljük, mint a mindennapi kenyeret. A bizalom szárnyakat ad, a félelem megbénít, gúzsba köt. A kassai vértanúk ünnepén Jézus egy ilyen Isten iránti, feltétel nélküli bizalomra ösztönöz bennünket. Így hangzik a biztatása: „ ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszítja.” Kizárólag az Istenbe vetett bizalom tehet erőssé a mindennapok megpróbáltatásaiban, ahol gyakran pogány módon az erősebb joga érvényesül, háttérbe szorítva a gyengét, a kiszolgáltatottat. Az Istenre való ráhagyatkozó bizalom hitvallás: „Ne féljetek sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom Mennyei Atyám előtt.”
 A három kassai vértanú épp ezt húzza alá – arról tanúskodnak, hogy az evangélium gyakorlatba  ültethető, hogy akár az élet feláldozása árán is megvallható az Istenbe vetett hit és bizalom. A három  közül Pongrácz Istvánnak erdélyi gyökerei vannak. Alvincen született és Kolozsváron a jezsuita  kollégiumban nyer kiképzést, majd a katolikus hit védelmére elöljárói a felvidékre küldték. Két  társával, Körösi Márkkal és Grodecz Mennyhérttel a katolikus hithez való ragaszkodásukért  1619-ben kínozták halálra. A feljegyzések szerint, míg Rákózci György hajdúi mindhármukat  ökölcsapásokkal, rúgásokkal,  arculcsapásokkal és gyötrelmes sebekkel illették, ők csupán Jézus és  Mária nevét sóhajtozták. Kőrösi Márknak külön is felajánlották, hogy ha elhagyja a katolikus hitet  szabadon engedik, de ő az ajánlatot állhatatosan visszautasította.
Mennyire erős volt az Istenbe vetett hitük és bizalmuk, hogy még a halált okozó fizikai erőszak sem tudta megingatni őket.
Az életük példája lelkiismeret vizsgálatra ösztönöz bennünket, hisz gyakran, sokkal kisebb megpróbáltatás alatt meginog a hitünk. Épp ezért annyira szükséges, hogy már az élet jelentéktelennek tűnő dolgaiban is kitartsunk a hit megvallásában, mert ez visszahat az életünkre. Itt szó lehet az imádságos életben való kitartásról, még akkor is, ha ezt környezetünk divatja múlt dolognak tekintené. Szó lehet arról, hogy baráti társaságban merjünk beszélni a vallásos élet értékeiről, vagy merjük szelíden megvédeni, ha támadás érné hitünket. Ezek az aprónak tűnő hitvallások megedzik a benső hozzáállásunkat, és így életformánkká lesz az Istenhez tartozás, amelyet egykönnyen nem kezdhet ki semmi, mert aki Isten oldalán áll, az a legerősebb menedékre talál.

hétfő, szeptember 06, 2010

Örökfogadalom Csíksomlyón

A 2010-es év legnagyobb rendi ünnepére készül a Szent István királyról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány.
Szeptember 8-án, szerdán a csíksomlyói kegytemplomban fél 11-kor kezdődő szentmise keretében hét ferences szerzetes teszi le örök fogadalmát dr. fr. Orbán Szabolcs OFM tartományfőnök kezébe. Az elmúlt évek folyamán letett egyszerű fogadalmak után magukat a Szent Ferenc rendjébe egy életre elkötelező testvérek - amint a fogadalomtétel szövegében áll - isteni sugalmazástól indítva az Evangélium és Jézus Krisztus nyomdokainak szorosabb követésére vállalkoznak. Szilárd hittel és erős akarattal megfogadják Istennek, hogy életük egész idején engedelmességben, tulajdon nélkül és tisztaságban élnek. Megígérik, hogy a Kisebb Testvérek Reguláját és életformáját a Kisebb Testvérek Rendjének Konstitúciói szerint hűségesen megtartják, hogy Istent, az Egyházat és embertársaikat szolgálva eljussanak a tökéletes szeretetre.
Az örökfogadalomra készülők 2002-2004 között léptek be a szerzetesrendbe, és - egy kivétellel - Erdély különböző kolostoraiban imádkoznak, dolgoznak, vagy tanulnak (zárójelben a születési dátum és a helység, ahol jelenleg élnek): Főcze Imre Fr. Bonaventura (1984, Szászsebes), Guzrány Antal Csaba Fr. Péter (1976, Csíksomlyó), István Imre Fr. Imre (1979, Székelyudvarhely), Kiss Sándor Fr. Kamill (1984, Budapest), Licz Csaba Zsolt Fr. Tamás (1983, Déva), Puvak Antal Fr. Marián (1980, Szászsebes) és Sebestyén Antal Fr. Albert (1966, Szászsebes). Az erdélyi ferences rend lelki stabilitásának növekedését is jelentő ünnepi esemény jó alkalom arra, hogy a jelenlevők Isten áldását kérjék a Szent Ferenc-i életeszmény mellett véglegesen elköteleződő fiatal szerzetesekre, és velük együtt újabb hivatásokért imádkozzanak a jelenleg 52 rendtagot számláló provincia számára.

                                                                                   Borsodi L. László
                                                                                   ferences sajtóreferens

péntek, szeptember 03, 2010

23 évközi vasárnap


Így tehát aki közületek nem mond le mindenről, amije van, nem lehet az én tanítványom.