péntek, november 03, 2017

Csiff november

2 Celano 13. fejezet
Egy kísértést szenvedő testvérről 42 Mialatt a szent az előbb említett helyen időzött, egy bizonyos spirituális testvér a marsicai őrségből[1], aki azonban akkor súlyos kísértésekkel küzdött, így szólt magában: "Ó, bárcsak valami emléktárgyam volna Szent Ferenctől, akár csak egy darabka is körméből, kísértéseim vihara minden bizonnyal elcsendesedne, és az Úr kegyelméből visszatérne lelkemnek nyugalma." Mikor tehát engedélyt kapott rá, Rietibe ment és ott a szent egyik társának elmondta jövetele célját. "Nem hiszem – felelte az –, hogy körméből adhatnánk neked valamit; mert időről időre levágjuk ugyan, de utána parancsának megfelelően eldobjuk. Szigorúan megtiltotta ugyanis, hogy bármit is megtartsunk belőle." De abban a percben szólították a testvért, hogy siessen a szenthez, mert már keresi. "Kerítsd elő, fiam – mondotta neki –, az ollót, és rögtön vágd le vele körmeimet!" Az tüstént előhozta az ollót, melyet e célból kéznél tartottak, és a levágott körömdarabkákat odanyújtotta a kérő testvérnek. Az pedig nagy alázattal fogadta, és még nagyobb tisztelettel magánál tartotta azokat. És lám, abban a pillanatban megszabadult az ördög minden incselkedésétől.

[1] A custódia jelenthet rendtartományt, vagy annak egy részét is.

szombat, október 28, 2017

Ferences félóra 193

Szent Bonaventura: Elöljárók aranykönyve
III. FEJEZET. AZ ELÖLJÁRÓ MÁSODIK SZÁRNYA: A KÖNYÖRÜLETESSÉG. …. testvéries együttérzés a bajokban.

kedd, október 24, 2017

Ferences félóra 192

Szent Bonaventura: Elöljárók aranykönyve
II. Fejezet AZ ELÖLJÁRÓK ELSŐ SZÁRNYA: AZ IGAZSÁGÉRT LÁNGOLÓ BUZGÓSÁG

szombat, október 07, 2017

Csiff Október 2017

2 Cel 2.12
A testvéri figyelmeztetés kötelezettsége, és felelőssége. Milyen legyen a figyelmeztetés? Hogyan történjen? Szükséges-e, vagy nem?

vasárnap, október 01, 2017

Évközi 26 vasárnap


A mai vasárnapi szentírási szakaszainak a fő témája az Istennel szembeni engedelmesség és ennek az ellentéte, az engedetlenség. Érthető, hogy mind a helyes, mind a helytelen magatartásnak következményei vannak. A vigasztaló viszont az, hogy az Istennel szemben tanúsított helytelen magatartás, vagyis a bűn bármikor kijavítható, sőt kötelességünk kijavítani.
Mély emberi tapasztalatot konzervál az Ezekiel prófétától vett olvasmány. Ezt a nagyon emberi tapasztalatot világítja meg Isten szava és kitágítja-, beemeli a természetfeletti valóságba, amelyet azok érthetnek meg, akik elindulnak ezen az úton, és kitartóan ezen akarnak járni.. Az Ó-szövetségi olvasmányban a bűnösen panaszkodó emberek így fakadnak ki: „Nem igazságos az Úr útja.”
A rövid olvasmányból nem derül ki, hogy mi okból fakadtak így ki, azok akiket a próféta idéz. Talán valakinek a halála-, vagy az élet nehézségei mondatták ezt. Ugyanis a válasz arról szól, hogy Isten útjai igazságosak, mert a bűnösnek a tettei következményeit kell elviselnie. "Vajon az én utam nem igazságos? Nem inkább a ti útjaitok hamisak? Amikor az igaz elfordul az igazságtól és gonoszságot művel, akkor emiatt hal meg, vagyis elkövetett gonoszsága miatt hal meg. Vagyis arról van szó, hogy a bűn, a hamis út előbb-utóbb pusztulásba visz. Ez a romlás lehet lelki természetű, lelki romlás, lelki halál. Ugyanakkor előbb-utóbb a fizikai következmények is megjelennek. Ilyenkor egyértelmű, hogy a bűnös kizárólag önmagát okolhatja, mert tettei következményeit kell elviselnie. Egyben vigasztaló és távolról sem mellékes, hogy Isten irgalmas és mindenki számára újra és újra felkínálja a megjavulás lehetőségét. Erről így ír a próféta: „Amikor a bűnös elfordul a bűntől, amelyet elkövetett, s a törvényhez és az igazsághoz igazodik, megmenti életét. Belátja bűneit és elfordul tőlük, azért életben marad és nem hal meg.” Bármennyire is a vesztébe rohanna valaki, Isten kegyelme újra és újra próbálkozik, hogy visszatérítse a helyes útra. Ez pedig elsősorban annak érdekében történik, aki el-fordult Istentől. A képlet egyszerű: Ha belátja bűneit és elfordul tőlük…. életben marad.”
Most itt nem foglalkozunk az idővel, hogy ez milyen gyorsan történik meg. Nem foglalkozunk a körülménnyel, hogy ez miként valósul meg Ugyanis ez nagyon eltérő lehet. Kinél így, kinél úgy zajlik le ez. Kár lenne rövidlátó következtetéseket levonnunk. Különösen úgy, hogy másokra akarnánk ráerőltetni saját magunk gyártotta elméleteinket. Most kizárólag a felkínált lehetőség kell, hogy foglalkoztasson bennünket: a bűnből való megtérés, az ebből való kilépés, mindig új élet lehetőség. Ezt kell nekünk megragadnunk, amikor rájövünk, hogy javítani valónk van. Arra nem várhatunk, hogy majd a jövőben fogunk megjavulni, az sem befolyásolhat negatív irányba, hogy mások milyen módon élnek és hogy annak vannak-e, vagy nincsenek számunkra látható következményei. Egy a fontos, hogy Isten folyamatosan felkínálja, hogy az ő kegyelmében éljünk, és ha szükséges oda visszatérjünk. Ezért a zsoltárossal imádkozzuk: „ Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról. Utaidat, Uram, mutasd meg nekem, ösvényeidre taníts meg engem. Taníts és vezess igazságod szerint, mert te vagy üdvözítő Istenem, szüntelenül benned bízom.”

péntek, szeptember 01, 2017

csütörtök, augusztus 31, 2017

vasárnap, augusztus 06, 2017

Csiff Augusztus

2 Celano 2.10 Hogyan tudta meg lélekben az egyik testvérről, hogy útközben megbotránkoztatta társát, és hogyan jövendölte meg a szerzetből való távozását.

Ferences félóra 187

Szent Ferenc és az ima.
Portioncula.

szerda, július 19, 2017

Elnöki látogatás Csíksomlyón


Az ország elnöke az első kapcsolat felvételkor dicsértessék a Jézus Krisztussal köszönt. Tudta, hogy ferencesek vagyunk és hogy Szebenben is van ferences templom. Elmondta, hogy először jár itt. Érdekelte a búcsú eredete, hogyan nőtte ki magát és hol gyűl össze a sok ember a búcsús szentmisére. Ismerte a kérdést, hogy a búcsút nem vették fel az UNESCO listára. Korodi Attila parlamenti képviselőtől átvette a beadványt és azt ígérte, hogy tanulmányozni fogja.  Ott helyben az volt a válasza, hogy türelemre van szűkség, mert annak idején Szebent is fel akarta vetetni, de nem sikerült.
Erik testvérrel felkísérjük a kegyszoborhoz és néhány csendes pillanatot töltöttünk el ott. Épp egy imádkozó család térdelt a kegyszobor előtt, ő pedig kért, hogy ne zavarjuk őket. A templomba, ahol gyerek látott megállott és kezet fogott velük, egyikkel már a bejáratnál szelfit készített.
Kifele menet kifejezte, hogy szívesen veszi hogyha elkísérjük a szent István házig, ahol elköszöntünk tőle. A német nyelvű „viszont látásra”, németül válaszolt.
A protokoll személyzet a habitusunkra azt mondta, hogy milyen érdekes ruha, és jó, hogy a mostani időkben is őrizzük a hagyományokat. Nehezem ment át az üzenet, hogy a szerzetesi viseltünk, és kuriózumot láttak benne. Érdekelte őket a kegyszobor és fel is mentek imádkozni.
Az itt egybegyűlt maroknyi ember is visszafogottnak tűnt.
Összességében úgy találom, hogy kihívás nagyságához mértem a somlyói közösség jól oldotta meg a feladatot és az esemény rendben zajlott le.
Köszönet mindenkinek a közreműködésért.


péntek, július 07, 2017

Csiff Július

2 Celano 9. fejezet
Szent Ferenc hogyan jövendölte meg egy asszonynak, hogy rossz férje meg fog javulni.

szombat, június 24, 2017

csütörtök, június 01, 2017

Csiff Június

2 Cel 2.8 Hogyan jövendölt meg a perugiaiaknak egy később bekövetkező lázadást; az egyetértés dicsérete 37 Néhány nappal azután, hogy a boldogságos atya az említett cellából leereszke-dett, panaszos hangon így szólott a kíséretében levő testvérekhez: "Ezek a perugiaiak módfelett sok kárt okoztak szomszédaiknak, és szívük nagyon felfuvalkodott, de tulajdon gyalázatukra. Mert ím, közeledik Isten bosszúállásának napja; keze már kardján van." Majd kevés nappal rá lelkének hevületében útnak eredt, és útját egyenesen Perugiának vette.

vasárnap, május 28, 2017

Húsvét 7. vasárnapja


A mai vasárnap két kiemelkedő ünnep közé esik. Egyik Urunk mennybemenetelének az ünnepe, amelyet az elmúlt héten, csütörtökön ünnepeltünk meg. A másik ünnep, amire készülünk, Pünkösd ünnepe. Így mi is az apostolokhoz hasonlóan a várakozás állapotában vagyunk. Erről olvastunk az első olvasmányban. Az apostolok miután visszajöttek az Olajfák hegyéről, fölmentek az emeleti teremben, ahol gyülekezni szoktak. Az olvasmány név szerint felsorolja az apostoli közösség tagjait, és hozzá fűzi, hogy Mária is ott volt.  Ekkor derül ki számunkra, hogy nem tételen várakozásról van szó, hanem állhatatosan imádkoztak. Milyen nagy erő lehetett abban az imádságban és mennyire emlékezetes volt, hogy szent Lukács lejegyezte, hogy az utókornak is megmaradjon tanulságként.
Honnan volt ennek az imának a legfőbb ereje. Elsősorban az Úr Jézussal való közösségből. Onnan, hogy épp ebben az emeleti teremben, az utolsó vacsorán, búcsúbeszédében maga Jézus imádkozott azokért, akiket az atya rábízott. Erről hallottunk az evangéliumi részben. „A tieid voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották.”  Az Úr Jézus kifejezetten imádkozott mindazokért, akiket az Atya neki adott. Ezek között elsők az apostolok. Utána következnek minden korok Krisztus követői. Tehát mi is közöttük vagyunk, akikért Jézus személyesen imádkozott. Ez számunkra is nagy erő, hogy Jézus ránk is gondolt, hogy ott voltunk az ő lelki szemei előtt, hogy a szívébe fogadott és hordozott bennünket. Szűkségünk van erre a védelemre és biztonságra, amelyet csak Jézus tud felkínálni számunkra. Nem felejthetjük el azonban, hogy az imádság így hangzott: „Én nem maradok tovább a világban. Ők azonban a világban maradnak.” Ezek elsősorban az apostoloknak szóltak, de ránk is érvényesek.  A Szentlélek kiáradása után az apostolok élete gyökeresen megváltozott. Elkezdődött az igehirdető időszak. Nekünk is, a mai világ körülményei között kell kereszténynek maradni és a Szentlélektől kapott erővel tanúságot kell tennünk a Krisztushoz való tartozásunkról. Ahogyan szent Péter apostol buzdít a szentleckében: „aki keresztény volta miatt szenved, ne szégyellje ezt, hanem dicsőítse meg Isten a keresztény névvel.”  
Legyünk mi is állhatatosak. Tartsunk ki a keresztény közösségben. Támogassuk egymás hitét, hogy a keresztény életünk jellé váljon a mai világban. Pünkösd közeledtével kérjük mi is a Szentlelket, a Bölcsesség lelkét, az Erő lelkét hogy keresztény életünk Isten akarata szerinti gyümölcsöket hozzon.

hétfő, április 17, 2017

Húsvéthétfő


A tegnap, Húsvét napján már részesülhettünk húsvét örömében. Ma Húsvéthétfőn folytatódik az ünneplésünk. A mai szentmisén is az evangéliumi részlet meghallgatása után tanulni szeretnénk azoktól, akik az első húsvét tanúi. Húsvét vasárnap reggel a hűséges kenet vivő asszonyok első útja az Úr Jézus sírjához vezetett, de csak az üres sir látványa fogadta őket. Visszafele indulva az üresen tátongó szikla sírtól az útjuk váratlan fordulatot vett, és találkoztak a Feltámadott Úr Jézussal. Az eltemetett Jézust keresték, de az élővel találkoztak. „Remegve, de nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. És íme egyszerre, Jézus jött velük szembe” Az asszonyok esetében a történet ezt a címet viselhetné, hogy az üres sírtól a Feltámadottig. De íme, hogy ennek az ellenkezője is lehetséges. A katonák esetében egész más vége lett a történetnek. Ők is az üres sírtól indultak, de teljesen más lelkület vezette őket, ezért kaphatók voltak a hazug állításra, amiért pénzt kaptak. Az anyagiakkal megvásárolt katonák kizárták magukat a húsvét öröméből. Hazugsággal tartották fenn látszat világukat, és a valóság elhaladt mellettük. Így esélyük sem volt a pozitív változásra, sőt rosszabb helyzetbe sodródtak, mint voltak.
Az ő helyzetükben az asszonyokkal hasonló módon kezdődő történet inkább azt a címet viselhetné, hogy az üres sírtól a hazugságig.
 Az evangéliumban szereplők fizikai útja az üres sírtól, lelki utat is jelöl. A történet újra és újra ismétlődik. Ez az út lehet a hit útja azok számára, akik nyitott szívvel keresik az Igazságot, találkozni szeretnének az Úr Jézussal.
Mások számára ugyanaz az út, más eredménnyel zárulhat, mert hiányzik a hit, más a benső hozzáállás.
Húsvét másodnapján el kell gondolkodnunk azon, hogy mi milyen utat járunk? Meg kellene néznünk, hogy a hit útján lépdelünk-e, vagy csak a magunk útját követjük. Az ürességtől, vagy akár az értelmetlenségtől indulva van, aki eljut az Úr Jézushoz. Más az egyértelmű jelekből sem tud olvasni.
Még ha gyakran meg is tapasztaljuk emberi létünk határait, hogyha el is csüggesztene mindaz, ami akadályként elénk mered, a Feltámadott Krisztusban mindig van új lehetőség. Azonban sajnos az is előfordulhat, hogy a hozzáállás hiányában nem valósul meg ez a találkozás. Ne csukjuk be lelki szemünket a kegyelem valósága előtt. A hűséges asszonyok példája és annyi sok más húsvéti ember életútja a helyes választás lehetőségét kínálja fel számunkra. Járjuk húsvéti hittel az élet utunkat, hogy nekünk is részünk legyen a Feltámadottal való találkozás örömében.

péntek, április 07, 2017

vasárnap, március 26, 2017

Nagyböjt 4. vasárnapja

 Az Ó-szövetségi olvasmányban Dávid meghívásának történetét olvastuk, azt ahogyan Sámuel Isten utasítására rátalált Dávidra és királlyá kente. Tanulságos történet, mert a próféta nagyon emberi módon látott hozzá a küldetése teljesítéséhez. Azt akarta királlyá kenni, aki az ő szempontjai szerint a legjobban kitűnt a többiek közül. Isten terve azonban teljesen más volt. Ennek kapcsán fogalmazódott meg a következtetés: „Isten… nem azt nézi, amit az ember. Az ember a külsőt nézi, az Úr azonban a szívet.”
Az efezusiakhoz irt levél részlete is a szentleckében, a belső értékekre, a lelki világosságra tereli a figyelmet. Szent Pál felszólításként fogalmazza meg és feladatul adja: „Ébredj, ki alszol, támadj fel holtodból, és Krisztus rád ragyog!” Itt találunk rá az evangéliummal kapcsolatos közös fonalra. Az Úr Jézus a lelki sötétségből világosságra akar vezetni bennünket. Erre jó példa a vakon született meggyógyítása. Számára azzal, hogy Jézus meglátta őt életének nagy lehetősége adódott, hogy megnyíljon a szeme és visszakapja mind a fizikai-, mind a lelki látását.
A vakon született számára az állapota a megélhetést jelentette. Mégsem akart megmaradni a sötétségben. A kételkedő farizeusok előtt bátran vállalta, hogy Jézus gyógyította meg őt. „Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente vele a szemeimet, és azt mondta: »Menj el a Siloe tóhoz és mosakodj meg!« El is mentem, megmosdottam, és most látok.”
A Jézusba vetett bizalma lassan erősödött. Kezdetben még ingatag, és sajnos a környezete sem támogatta. A szülei magára hagyták, a szomszédok kételkedtek a gyógyulásában, a vallási vezetők olyan Istenről beszéltek neki, akivel ő nem találkozott, és nem hasonlított ahhoz, amit tapasztalt. A fizikai gyógyulása mégis fokozatosan elvezette a lelki gyógyuláshoz. „Jézus meghallotta, hogy kitaszították. Amikor találkozott vele, megkérdezte tőle „Hiszel-e az Emberfiában?” Ő így válaszolt: „Ki az, Uram, hogy higgyek benne?” Jézus ezt felelte: „Látod őt, aki veled beszél: ő az!” Mire az ember így szólt: „Hiszek, Uram!” És leborult előtte.”
A nagyböjti szentidő a lelki gyógyulásunkat szolgálja. Talán világosabban látjuk, hogy mit kíván tőlünk a vallásos élet, talán érthetőbb, hogy mit kell tennünk lelki haladásunk érdekében. A nagyböjt lelki gyakorlataiban mi is találkozunk Jézussal. Ugyanis nincs olyan élethelyzet, vagy életkörülmény, amelyben ne lenne szükségünk a tőle kapott lelki segítségre. Sose mondhatjuk elbizakodottan, hogy mi annyira világosan látunk az életben, hogy nincs szükségünk a Krisztus által hozott világosságra.

Valljuk meg belé vetett hitünket, és boruljunk le előtte, hogy megvalósulhasson a lelki gyógyulásunk.

szombat, március 25, 2017

Gyümölcsoltó Boldogasszony

Gyümölcsoltó BoldogasszonyJelek sokasága kíséri az életünket. Ezek a jelek, mindig egy mögöttes tartalomhoz vezetnek el bennünket. Tehát nem maga a jel a lényeg, hanem az, ami mögötte van.
Izaiás próféta arra biztatja Ácház királyt az első olvasmányban, hogy kérjen jelet Istentől. Vagyis bizonyosodjon meg arról, hogy Isten az ő oldalán áll és támogatja. Azonban Ácház túlságosan önzőnek bizonyult és nem akar jelet Istentől. Ezért egy ál kifogás mögé rejtőzött: „Nem kérek jelet és nem kísértem az Urat” Akár helyes is lehetne ez a hozzáállás, azonban jelen esetben nem az, mert most hitetlenség, beképzeltség van mögötte. Ezért tart ki a próféta az eredeti szándéka mellett és mégis elmondja az Úr üzenetét: „Halljátok hát, Dávid háza! Nem elég nektek, hogy próbára teszitek az emberek türelmét, még az én Istenem türelmét is próbára teszitek? Ezért az Úr maga ad nektek jelet: íme, a szűz fogan, fiút szül, és Emmánuelnek nevezi el, ami annyit jelent: Velünk az Isten.”  Olyan jelről beszél a próféta, amely nem kizárólag az akkori történelmi helyzetre vonatkozott, hanem távolba mutató, és Messiási jövendölés. Ennek a messiási jövendölésnek a teljesedését ünnepeljük a mai napon: „íme, a szűz fogan, fiút szül, és Emmánuelnek nevezi el, ami annyit jelent: Velünk az Isten.”  Az ismerős evangéliumi rész részletesen leírja, a mai ünnep tartalmát. Az angyal így szólt Máriához: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni.”  ….. „Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerinti”  A Szentírás magyarázók szerint, Máriának az a mondata, hogy „történjék velem a te szavaid szerint” egy örömteli sürgetést jelentett, egy készenlétet arra, hogy Isten akarata minél előbb megvalósuljon.
Mária készségesen igent mondott Isten felkérésére. Elfogadta, hogy Isten fiának az édesanyja legyen. Benne teljesült a jövendölés, és ő maga is jellé lett. Ő volt Istennek az a teremtménye, aki teljesen szabadon, tiszta szívvel ajándékozta oda magát Isten elgondolásának. Mária igenje Krisztus igenjét vetítette előre, amikor a világba jött, ahogy a Zsidókhoz írt levél idézi a 39. zsoltárt: „Nézd, megyek, Istenem, hogy teljesítsem akaratodat, amint a könyvtekercsben rólam írva van.” (Zsid 10,7)”….. „Mária válasza az angyalnak tovább folytatódik az egyházban, amely arra hivatott, hogy Krisztust megjelenítse a történelemben, készséggel kínálva fel szolgálatát, hogy Isten továbbra is meglátogathassa az emberiséget az ő kegyelmével. 
A beteljesült jövendölés nem veszítette el jel szerepét, ma is jel, a mai ünnep is feleleveníti ennek tartalmát. Nekünk is szűkségünk van arra, hogy a jel mögé lássunk és megerősödjünk abban a hitünkben és meggyőződésünkben, hogy „velünk az Isten.”  Ezért a nagyböjti szentidő szép és tartalmas színfoltja Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Arra hív, hogy mi magunk is váljunk jellé. Legyünk Isten szeretetének látható jelei mások számára. Az életünkből, cselekedeteinkből olvassák ki mások azt, hogy mi hiszünk, és bízunk Istenben. Itt a Csíksomlyói kegytemplomban, ezen a mai ünnepen, Máriával együtt fogalmazzuk meg és mondjuk ki a magunk készségét: „ Íme, az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint.”

vasárnap, március 19, 2017

Ferences félóra 177

Nagyböjt

Nagyböjt 3. vasárnapjaAz Ó-szövetségi olvasmányban együttérzéssel olvassuk Mózes küzdelmét-, lelki gyötrelmét, amelyet a választott nép okozott neki.
A nép zúgolódott Mózes ellen: Miért hoztál ki minket Egyiptomból, talán azért, hogy szomjúsággal ölj meg bennünket gyermekeinkkel és állatainkkal együtt?” A zúgolódás különösen azért volt fájdalmas Mózes számára, mert valójában Isten ellen irányult és hitetlenség volt mögötte. Miközben szomjúságában a fizikai vizet követelte a nép, nem érzékelték a lelki szomjúságot. Mózes által Isten a sziklából vizet fakasztott a szomjazok számára. Azonban kérdés, hogy a szívek sziklája mennyire nyílt meg? Hogy a csoda láttán enyhült a lelki keménységük?
Az evangélium témája is a víz, a szívnek a keménysége, amely Szabadítóra, Megváltóra vár. A jelenet Jákób kútjánál játszódott le, déli időben. Nem mellékes ez az apróságnak tűnő megjegyzés János apostol részéről. Ugyanis a déli hőségben nem jártak a kútra. Aki tehette a reggeli órában elintézte a vízhordást. Így a korai órákban volt a legforgalmasabb a kút környéke. Délben csak a szamariai asszony ment vízért, hogy elkerülje a találkozást másokkal, hogy ne kelljen szégyenkeznie az életvitele miatt. Ezért volt számára meglepetés, hogy ott találta Jézust, aki szóba állt vele. Pedig ez tilos lett volna. Nyilvánosan zsidó férfi nem beszélt nőkkel, még kevésbé bűnössel, vagy más vallásúval, mint ez a szamariai asszony. „Az asszony elcsodálkozott: „Hogyan kérhetsz te, zsidó létedre tőlem, szamariai asszonytól inni?”
Egy jelképekkel teli beszélgetés tanúi vagyunk, amely az asszony részéről tele van félreértésekkel. Jézus azonban egyre mélyebb rétegekhez vezeti, hogy a jelenléte elérjen a szív keménységéig. „Az a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne.” Az asszony, még ha lassan is, de megértette, hogy ki az, aki szóba állt vele. Ekkor szaladt is vissza a városba, és most már minden szégyen nélkül hívta az ott lakókat: Gyertek, nézzétek meg azt az embert, aki mindent elmondott, amit tettem! Lehet, hogy ő a Krisztus?” Ki is jöttek a városból, és odagyűltek köréje.
A nagyböjti szentidő, bennünket is el akar vezetni a felismeréshez, hogy észlelni tudjuk lelki szomjúságunkat, és keresni kezdjük az üdítő forrást, amely képes csillapítani ezt a hiányunkat. Előfordulhatnak zúgolódások, mint a választott nép esetében. Lehet, hogy szárazságon megyünk át, és utat tévesztettünk. Nyomaszthat kisebb, nagyobb bűn terhe, mint a szamariai asszonyt. Jézus azonban vár, hív, hogy közelítsünk hozzá. Bármennyire is hihetetlenül hangzik, de ő párbeszédet kezdeményez velünk. Éljünk a felkínálkozó lehetőséggel, ugyanis csak a hit forrásából merített erővel őrizhetjük meg, és valósíthatjuk meg életünk egyensúlyát. Ez táplál bennünket, és ezt semmi mással nem helyettesíthetjük, nem is pótolhatjuk.
 Működjünk együtt, hogy a kegyelem megérinthesse a szívünk keménységét és megnyíljon a nagyböjt lelki adományai számára, amely minden lelki éhező és szomjazó számára elérhető. A hit eligazít, amikor életünk irányát keressük, amikor kiúttalansággal találkozunk. Tegyünk erőfeszítést annak érdekében, hogy közelebb kerüljünk az Úr Jézushoz, mert ő az életünk forrása, és azok támasza, akik benne találják meg erejüket és menedéküket.