kedd, május 17, 2011

Szent Paszkál

1540-1592
A spanyolországi Torre Hermosa faluban született egyszerû földmûves szülõktõl. Alig volt pár éves, amikor édesanyja elvitte a templomba s elmagyarázta neki, ki lakik ott az oltáron a kis szekrényben. Ettõl kezdve vonzotta a szentségi Úr Jézus. Ifjú korában elszegõdött juhászbojtárnak egy gazdához. Minden reggel misehallgatással kezdte napját, aztán legeltette a nyájat. Sokszor találták a réten térdre borulva imádkozva. 24 éves korában belépett Monfortban a ferencesekhez. Ettõl kezdve még nagyobb buzgósággal vette körül a szentségi Jézust. Minden szabadidejét nála töltötte.
Az Oltáriszentség volt számára az iskola, ahol égi bölcsességet tanult, olyannyira, hogy az egykori írástudatlan juhász mély tartalmú könyvet is írt s nagytudású emberek is jöttek hozzá tanácsért. Kész volt vállalni a vértanúságot is az Oltáriszentség hitéért. Gúnyt és bántalmazásokat viselt el az eretnekek részérõl Franciaországban, amikor egy megbízást teljesített. Élete utolsó éveit majdnem kizárólag a szentségi Úr Jézus imádásban töltötte. A villareali kolostorban hunyt el éppen ötvenharmadik születése napján, máj. 17-én. Mivel sírjánál sok csoda történt, V. Pál 1618-ban boldoggá, VIII. Sándor 1690-ben szentté avatta. XIII. Leó pápa pedig 1897-ben az összes eucharisztikus egyesület védõszentjévé nyilvánította.
 
Hálaadó ima Szent szentáldozás után Szent Paszkáltól:
„Dicséret és hála neked, Uram, amiért engem, szegény bûnöst szent lakomádban részesítettél.

Nagy alázattal kérem Fölségedet, hogy ez az áldozás adja meg nekem a hit és bizalom növekedését, szabadítson meg hibáimtól és a test kívánságaitól. Ûzzön el belõlem minden hiúságot, erõsítsen meg minden
jóban. Fõképp gyújtsa fel bennem a szent szeretetet és egyesítsen elválaszthatatlanul veled, Uram és Megváltóm.”

 
Imádság:
Istenünk, te Szent Paszkált Szent Fiad testének és vérének szentséges misztériuma iránt csodálatos szeretettel árasztottad el. Engedd kegyesen, hogy mi is méltók legyünk az isteni lakomában azt a gazdagságot megízlelni, melyet õ megízlelt. A mi Urunk Jézus Krisztus által.


Kovács Kalixt ofm: Ferences szentek és Boldogok

Nincsenek megjegyzések: